School of Business (BA)

Permanent URI for this community

เรียนบริหารธุรกิจแนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักธุรกิจ

ความฝันของคนรุ่นใหม่ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ และนักบริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ จึงเป็นคณะยอดนิยมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่สร้างเจ้าของกิจการชั้นนำมาแล้วมากมาย ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนักธุรกิจมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ ให้สัมผัสประสบการณ์จริงแบบนักธุรกิจ เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ

Collections of this Community

Now showing 1 - 8 of 8