School of Engineering (EN)

Permanent URI for this community

เรียนวิศวกรรมศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบวิศวกรผู้ประกอบการ

เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของโลกวันนี้ ล้วนเป็นผลผลิตทางวิศวกรรมชั้นยอดของเหล่าวิศวกรอัจฉริยะ อาชีพที่ท้าทายความฝันของใครหลายคนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำทางธุรกิจ ที่มีความเข้าใจในความต้องการด้านวิศวกรรมของภาคธุรกิจ จึงมุ่งผลิตบัณฑิต ที่ไม่เพียงแต่รอบรู้และมีประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ แต่ยังมีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เพื่อก้าวสู่อนาคตของนักบริหารงานวิศวกรรมที่เป็นผู้นำในองค์กรธุรกิจ

Collections of this Community

Now showing 1 - 9 of 9