Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

Permanent URI for this community

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ (Center for Economic and Business Forecasting: CEBF) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วิจัยและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ และสร้างเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ได้ทันการณ์

Collections of this Community

Now showing 1 - 5 of 5