CEBF: Research Reports

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Publication
  Thailand Regional Economic Report and Outlook: 2007 and 1st Quarter (2008)
  (Center for Economic and Business Forecasting (CEBF), 2008)
  ;
  University of the Thai Chamber of Commerce. Center for Economic and Business Forecasting
  สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยใน ปี 2550 นั้น เริ่มมีสันญานของการฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้เป็นผลมาจากความคึกคักในด้านของการหาเสียงเลือกตั้ง ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งระดับราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงขยายตัวได้อยู่ในระดับที่สูง แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยลบที่บั่นทอนภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงมีอยู่ อทิเช่น เรื่องของระดับราคาพลังงาน น้ำมัน รวมทั้งค่าครองชีพที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูง ยังคงเป็นปัจจัยหลักต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
    10  69
 • Publication
  The Impact of Political Situations and Amnesty Bill Protesting on Thailand's Economy: 2013-2014
  (Center for Economic and Business Forecasting (CEBF), 2013)
  ;
  University of the Thai Chamber of Commerce. Center for Economic and Business Forecasting
  ประมาณการเดิมของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เศรษฐกิจไทย ในปี 2556 และ 2557 ขยายตัวประมาณ 3.5% และ 5.1% ตามลำดับผลกระทบทางการเมืองต่อเศรษฐกิจไทยถูกประเมินเป็น 4 กรณี ได้แก่กรณีที่ 1 การชุมนุมทางการเมืองคลี่คลายลงภายใน 1-2 สัปดาห์ด้วยความสงบเรียบร้อย เช่น รัฐบาลยกเลิก พรบ.นิรโทษกรรม ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ทำให้กลุ่มชุมนุมคัดค้านสลายตัวลงเศรษฐกิจไทย ในปี 2556 และ 2557 มีโอกาสขยายตัวได้ตามประมาณการเดิมคือ 3.5% และ 5.1% ตามลำดับกรณีที่ 2 การชุมนุมทางการเมืองยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องด้วยความสงบเรียบร้อยจนถึงสิ้นปี ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากนักไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนมากนัก เศรษฐกิจไทย ในปี 2556 และ 2557 มีโอกาสขยายตัวได้ประมาณ 3.3-3.4% และ 5.1% ตามลำดับกรณีที่ 3 การชุมนุมทางการเมืองยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องมีการเคลื่อนไหวจนถึงปลายปีนี้ และมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน เศรษฐกิจไทย ในปี 2556 และ 2557 มีโอกาสขยายตัวได้ประมาณ 3.0-3.2% และ 4.8-5.0% ตามลำดับกรณีที่ 4 การชุมนุมทางการเมืองยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องมีการเคลื่อนไหวจนถึงปีหน้า และมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน เศรษฐกิจไทย ในปี 2556 และ 2557 มีโอกาสขยายตัวได้ประมาณ 3.0-3.2% และ 4.5-4.7% ตามลำดับ
    16  159