TS: Research Reports

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
 • Publication
  องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยววัยรุ่นในจังหวัดกรุงเทพมหานคร = Elements of religious tourism influence to motivation of adolescent tourists in Bangkok Province
  (University of the Thai Chamber of Commerce, 2022)
  ;
  ;
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม.
  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อสำรวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มาท่องเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยววัยรุ่นในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยววัยรุ่นในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยววัยรุ่นคนไทยอายุ 18 – 25 ปี ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงศาสนาในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 11 สถานที่ คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ศาลหลักเมือง วัดธรรมมงคล วัดโพธิ์(ท่าเตียน) วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) วัดหัวลำโพง วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ศาลพระพรหมเอราวัณ ศาลพระพิฆเนศ (แยกราชประสงค์) พระตรีมูรติ ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า) จำนวน 532 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จะทำการหาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ปัจจัย และการถดถอยพหุคุณ ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวัยรุ่น พบว่า นักท่องเที่ยววัยรุ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อชมสถาปัตยกรรม จิตกรรม และประติมากรรม มีอายุ 20 – 21 ปี และเป็นนักศึกษา เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยของแรงจูงใจ สามารถแบ่งปัจจัยได้ทั้งหมด 4 ปัจจัย ที่มึค่า Factor Loading มากกว่า 0.60 ปัจจัยที่ 1 คือ แรงจูงใจด้านจิตวิญญาณ มี Factor Loading ตั้งแต่ 0.700 – 0.804 ปัจจัยที่ 2 แรงจูงใจด้านปฏิบัติธรรมและเช่าบูชาวัตถุมงคล มี Factor Loading ตั้งแต่ 0.664 – 0.842 ปัจจัยที่ 3 แรงจูงใจด้านการพักผ่อน มี Factor Loading ตั้งแต่ 0.629 – 0.745 และปัจจัยที่ 4 แรงจูงใจด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มี Factor Loading ตั้งแต่ 0.646 – 0.819
    80  330