Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/967
Title: พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้า กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเซ็นทรัล พระราม 2
Authors: Voravatchvittaya, Chatcumporn 
Issue Date: 2007
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Chatcumporn Voravatchvittaya (2007) พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้า กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเซ็นทรัล พระราม 2.
Abstract: การวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้า กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเซ็นทรัล พระราม 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ศึกษาปัจจัยด้านการตลาด และศึกษาความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการ ที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัล พระราม 2 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้เก็บรวมรวมไว้ 200 ตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์ประมวลผลทำให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการ และนำมาดำเนินการหาค่าทางสถิติ ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการกับทางธนาคาร ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการกับปัจจัยทางการตลาดผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการกับ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเซ็นทรัลพระราม 2 ผลทางปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี และช่วง 25 ปี ค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 19 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งสถานภาพโสด และสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.5 และ 38.5 ตามลำดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมาจบการศึกษาในระดับอนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 25 ด้านอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทหรือพนักงานห้างร้านเอกชน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ จำนวน 60 คน และ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และ 27 ตามลำดับ และที่อยู่ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างนั้นอยู่ใน เขตบางขุนเทียน คิดเป็นร้อยละ 37.5รองลงมาคือ เขตจอมทอง ร้อยละ 29 และทางด้านพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการของธนาคารด้านฝาก – ถอน (กระแสรายวัน,ออมทรัพย์,ประจำ) คิดเป็นร้อยละ 89.5 รองลงมาเป็นด้านบริการตู้ทำรายการอัตโนมัติ คิดเป็นร้อยละ 61 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการกับธนาคารมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.5 และใช้บริการกับทางธนาคารมากกว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5 โดยที่ส่วนใหญ่จะใช้บริการธนาคาร 1 – 2 ครั้ง ต่อเดือน ร้อยละ 68 และมาใช้บริการกับธนาคารในวันจันทร์ - วันศุกร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาเป็นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ร้อยละ 29.5 ซึ่งช่วงเวลาที่มาใช้บริการพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าจะมาใช้บริการในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ร้ออยละ 41.5 รองลงมาจะใช้บริการในช่วงเวลา 17:01 น.-19:00 น. ร้อยละ 26.5 ปัจจัยในด้านผลิตภัณฑ์มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการของธนาคาร ในภาพรวมแล้วอยู่ในระดับความสัญมาก ปัจจัยในด้านราคามีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการของธนาคาร ในภาพรวมแล้วอยู่ในระดับระดับความสัญปานกลาง ซึ่งค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ปัจจัยในด้านการจัดจำหน่ายมีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการของธนาคาร ในภาพรวมแล้วอยู่ในระดับความสัญมาก ปัจจัยในด้านส่งเสริมการขายมีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการของธนาคาร ในภาพรวมแล้วอยู่ในระดับความสัญปานกลาง ปัจจัยในด้านบุคลากรมีความสำคัญต่อการเลือกใชับริการของธนาคาร ในภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับความสัญปานกลาง ปัจจัยในด้านกระบวนการมีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการของธนาคาร ในภาพรวมแล้วอยู่ในระดับความสัญมาก ปัจจัยในด้านสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ (กายภาพ) มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการของธนาคาร ในภาพรวมแล็วอยู่ในระดับระดับความสัญมากการทดสอบสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับ ความถี่ในการมาใช้บริการของลูกค้า สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับวันที่ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการ ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับวันที่ลูกค้ามาใช้บริการ สมมติฐานข้อที่ 3 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการของลูกค้ากลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานข้อที่ 4 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา สมมติฐานข้อที่ 5 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล ด้านที่อยู่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย สมมติฐานข้อที่ 6 ผลพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านระยะเวลาที่เป็นลูกค้าธนาคาร ด้านวันที่ลูกค้ามาใช้บริการ ด้านช่วงเวลา มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย และด้านกระบวนการ ยกเว้น ช่วงเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับ ด้านส่งเสริมการขาย คือ (บริการต่อเนื่องไม่ติดขัด)
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/967
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008fulltext.pdf907.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2208abstract.pdf110.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.