Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/686
Title: การศึกษาปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจการให้เช่าห้องพัก กรณีศึกษา S.S.แมนชั่น
Authors: สุธาสินี สมบูรณ์ 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: สุธาสินี สมบูรณ์ (2010) การศึกษาปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจการให้เช่าห้องพัก กรณีศึกษา S.S.แมนชั่น.
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปัญหา และการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจการให้เช่าห้องพัก กรณีศึกษา S.S.แมนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการของ S.S.แมนชั่น 2. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาของ S.S.แมนชั่น3. เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ S.S.แมนชั่นโดยทำการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากการสารวจ สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการที่พักอาศัย ที่เป็นคู่แข่งขันในเขตพื้นที่ใกล้เคียง แบบสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานในธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน ปัญ หา คู่แข่ง และสภาพตลาดทั่วไปของอุตสาหกรรม และแบบสอบถามผู้เช่า ทั้งที่เป็นลูกค้า S.S.แมนชั่น และลูกค้าคู่แข่ง รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูลการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บทวิจัยเกี่ยวกับการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในหัวข้อการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าห้องพัก เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบวิเคราะห์ถึงโอกาส และวางกลยุทธ์ให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ผู้เช่าลดลงเนื่องมาจาก การเปลี่ยนผู้บริหาร ส่งผลให้ผู้เช่าขาดความเชื่อมั่น และเกิดการย้ายออกเป็นจานวนมาก ประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรม ที่สูงมากในบริเวณใกล้เคียง ลูกค้าจึงมีทางเลือกมากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับธุรกิจ และบริการ และสภาพอาคารที่เก่า ทรุดโทรม มีลักษณะเหมือนตึกแถวอาคารพาณิชย์ทั่วไป ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถทราบว่าอาคารนี้คือแมนชั่น เพราะไม่มีความดึงดูดใจแก่ลูกค้า ดังนั้นจึงทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในแต่ละทางเลือก เพื่อสามารถที่จะเพิ่มคุณค่าในสิ่งต่างๆ ให้แก่ธุรกิจ โดยพบว่าสิ่งที่ดีที่สุดน่าจะเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจในระยะสั้น ได้แก่ การปรับปรุงห้องพักให้ทันสมัย สไตล์โมเดิร์น ทั้งภายใน และภายนอกอาคารรวมถึงห้องพักทุกห้อง ทุกขนาด โดยจะต้องมีการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความแตกต่าง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาพลักษณ์ ที่สื่อถึงความมีสไตล์ในธุรกิจ ทำให้สามารถกำหนดราคาค่าเช่าที่สูงขึ้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพที่ทางธุรกิจได้มอบให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าใหม่ ซึ่งจากผลงานวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเช่าห้องพักจาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1. มีการออกแบบที่ดี และมีความสวยงาม 2. มีขนาดของห้องพักกว้างขวางเพียงพอ 3. มีเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักครบถ้วน รวมถึงแนวทางของเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจะขยายธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และใช้พื้นที่ๆ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการในแต่ละรูปแบบให้แก่ลูกค้าได้
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/686
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1893abstract.pdf160.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1893fulltext.pdf4.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.