Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/542
Title: The Study of the Human Resources Management System of the Office of Non-formal and Informal Education
Authors: Mangphuck, Chanita 
Issue Date: 2012
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Chanita Mangphuck (2012) The Study of the Human Resources Management System of the Office of Non-formal and Informal Education.
Abstract: การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.)” จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 285 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลทั้ง 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล และแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การทดสอบแบบที (t-test), แบบ One-Way ANOVA และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตรากาลังคน ด้านการอบรมและพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารค่าตอบแทน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนที่มีต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตรากำลังคน ด้านการอบรมและพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารค่าตอบแทน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตรากำลังคน ด้านการอบรมและพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารค่าตอบแทน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากการศึกษาพบว่า1. ข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. มีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ส่วนความคิดเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการบริหารค่าตอบแทน และด้านการวางแผนอัตรากาลัง2. ข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. ชายและหญิง มีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ข้าราชการชายสังกัดสำนักงาน กศน. มีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและด้านการบริหารค่าตอบแทนมากกว่าข้าราชการหญิง ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง3. ข้าราการสังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าข้าราชการที่มีอายุ 31-40 ปี,41-50 ปี และ 51-60 ปี มีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารค่าตอบแทนดีกว่าข้าราชการที่มีอายุ 20-30 ปี ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง4. ข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการวางแผนอัตรากาลัง ดีกว่าข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ดีกว่าข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดีกว่าข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี และข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบริหารค่าตอบแทน ดีกว่าข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี5. ข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน6. ข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลโดยรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านไม่พบความแตกต่าง7. ข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีส่วนงานที่ปฏิบัติต่างกันมีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลโดยรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านไม่พบความแตกต่าง
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/542
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16abstract.pdf226.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
16fulltext.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
16summary.pdf232.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 10

2
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.