Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4110
Title: Feasibility of Facility Location of Distribution Center at the Indo-China Intersection, Phitsanulok Province
Authors: Vongmanee, Varin 
Rattanawong, Wanchai 
Issue Date: 2006
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Varin Vongmanee, Wanchai Rattanawong (2006) Feasibility of Facility Location of Distribution Center at the Indo-China Intersection, Phitsanulok Province. UTCC Engineering Research Papers.
Journal: UTCC Engineering Research Papers
Abstract: จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารของภูมิภาค เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub-Region) โดยทางทิศเหนือนั้น มีเส้นทางเชื่อมต่อจากจีนตอนใต้ และพม่าตอนบน ผ่านลงมายังจังหวัดพิษณุโลก และเชื่อมโยงลงไปยังกรุงเทพฯท่าเรือแหลมฉบัง หรือลงไปทางภาคใต้ ส่วนทางทิศตะวันตก สามารถเชื่อมโยงจากชายฝั่งประเทศพม่าต่อไปจนถึงประเทศลาว และเวียดนาม ซึ่งจากศักยภาพดังกล่าว ทางจังหวัดพิษณุโลกจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีเป้าหมายที่ต้องการจะผลักดันให้จังหวัดพิษณุโลกพัฒนาไปเป็น “เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน ” โดยขั้นตอนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น จังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและออกแบบศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่สี่แยกอินโดจีนจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีหาค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละพื้นที่ จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณตำบลบึงพระมีค่าน้ำหนักรวม 75.2% มากกว่าบริเวณตำบลหัวรอที่มีค่าน้ำหนักรวม 67.8% โดยพื้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่12 ของทางหลวงหมายเลข 12 เป็นบริเวณที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของจังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากมีความได้เปรียบทางปัจจัยด้านกายภาพถึง 38.3% ขณะที่บริเวณตำบลหัวรอมี 29.1% และเป็นพื้นที่ที่มีความสามารถในการเข้าถึงได้ทั้ง 3 โหมดการขนส่งทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4110
ISSN: 1906-1625
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:EN: Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
958fulltext.pdf442.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s)

10
checked on Jul 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.