Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/361
Title: Factors Influencing the Purchase of Pet Insurance of Pet Owners in Bangkok: A Case Study of Pet Insurance for Dogs and Cats
Authors: Wattanatham, Wilawan 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Wilawan Wattanatham (2011) Factors Influencing the Purchase of Pet Insurance of Pet Owners in Bangkok: A Case Study of Pet Insurance for Dogs and Cats.
Abstract: วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้มีเพื่อ 1) ศึกษาถึงสาเหตุที่ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครไม่ทำประกันภัยสัตว์เลี้ยง 2) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อประกันภัยสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครต่อการทำประกันภัยสัตว์เลี้ยง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ตารางไขว้ ซึ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นผู้มีอายุระหว่าง 20-25 ปีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท การศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) มีสถานภาพโสด ลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวพฤติกรรมในการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มตัวอย่าง เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพราะความสงสาร ความเอ็นดู ความรัก ความชอบ และความผูกพัน มีผู้เลี้ยงสุนัขจำนวน 155 คน โดยเฉลี่ยแล้วจะเลี้ยงสุนัขคนละประมาณ 2.50 ตัว และสุนัขที่เลี้ยงไว้มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 5.64 ปี มีผู้เลี้ยงแมว 69 คน โดยเฉลี่ยแล้วจะเลี้ยงแมวคนละประมาณ 2.49 ตัว และแมวที่เลี้ยงไว้มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 3.39ปี การได้มาของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะมีคนให้มา การดูแลเกี่ยวกับสุขลักษณะของสัตว์เลี้ยงภายในบ้านส่วนใหญ่ทุกคนในบ้านช่วยกัน การให้อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นลักษณะหลายแบบสลับกัน โดยมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารของสัตว์เลี้ยง 100 - 999 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยง 100 – 999 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของสัตว์เลี้ยง 100 - 999 บาทต่อเดือนจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน มีผู้ที่ทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงแล้วเพียง 1 คนใน โดยได้ทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยแล้วมาแล้ว 1 ปี ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้ทำประกันภัยสัตว์เลี้ยง พบว่า สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงอันดับหนึ่งคือไม่รู้จักประกันภัยสัตว์เลี้ยง รองลงมาคือไม่มีคนมาแนะนำให้ทำประกันภัยสัตว์เลี้ยง และสัตว์เลี้ยงมีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดอุบัติเหตุตามลำดับ ในกรณีที่ผู้เลี้ยงต้องการทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงเบี้ยประกันภัยสัตว์เลี้ยงที่ยินดีจ่ายคือ เท่าไหร่ก็ได้ หากความคุ้มครองนั้นคุ้มค่าสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ในด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าทุกปัจจัยในทุกด้านมีความสำคัญมาก โดยที่ด้านผลิตภัณฑ์ ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท และความรวดเร็วในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด ด้านราคา การมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันในปีต่อไปสำหรับรายที่ไม่เคยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นปัจจัยมีความสำคัญมากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย การมีสาขาหลายแห่งของบริษัทประกันภัยเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาด การให้คำแนะนำของตัวแทนประกันภัยเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด และด้านอื่นๆ ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคของสัตว์เลี้ยงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อประเด็นที่ว่า ปัจจุบันไม่ค่อยมีตัวแทนมาแนะนำประกันภัยสัตว์เลี้ยง รองลงมาคือ ตัวแทนไม่มีความชำนาญในเรื่องประกันสัตว์เลี้ยง ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับไม่เห็นด้วยคือ อัตราเบี้ยประกันในปัจจุบันมีอัตราที่เหมาะสมอยู่แล้ว และผู้เลี้ยงสัตว์มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อการทำประกันภัยสัตว์เลี้ยง
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/361
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123abstract.pdf166.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
123fulltext.pdf976.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
123summary.pdf221.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.