Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/198
Title: กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาความเป็นผู้นำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหาคร:กรณีศึกษาโครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด โดยบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Authors: Laochattikun, Phurida 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Phurida Laochattikun (2011) กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาความเป็นผู้นำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหาคร:กรณีศึกษาโครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด โดยบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาความเป็นผู้นำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหาคร: กรณีศึกษาโครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด โดยบริษัท แอล.พี. เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)” นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาปัญหาระดับองค์กร, ระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และความต้องการใหม่ๆของผู้บริโภค 3) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ และกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาความเป็นผู้นำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด โดยบริษัท แอล.พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) การออกแบบงานวิจัยผสมเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview)ผู้บริหาร, พนักงาน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey) ลูกค้า และการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิพบว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคคือ คู่แข่งขันเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น ทำให้ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) เลือกกลยุทธ์การเติบโต (GrowthStrategy) ใน 3 ลักษณะคือ 1. กลยุทธ์การขยายตัวแบบพัฒนาตลาด: โดยการขยายโครงการไปยังพื้นที่ใหม่ๆ 2.กลยุทธ์การขยายตัวแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์: เช่น การสร้างโครงการเฉพาะกิจ เช่น LPN Green condo โดยเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีการนำน้ำเสียมาบำบัดเพื่อใช้ในการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าส่วนกลางในการดูแลรักษา รวมถึงปรับเปลี่ยนการดีไซน์ห้องให้มีลักษณะโมเดิร์นที่ดูเรียบหรูให้มากขึ้น สร้างพื้นที่แต่ละชั้นให้มีความแตกต่างเพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้า 3.กลยุทธ์การขยายตัวแบบกระจายธุรกิจ: โดยการเพิ่มประเภทบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ภายใต้ชื่อของ LPN เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหม่ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) เลือกใช้กลยุทธ์ที่ผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) และกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน (Differentiation Strategy) โดยเน้นการให้บริการและความช่วยเหลือจากพนักงานอย่างเป็นมิตร การคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ การวางระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) อย่างต่อเนื่อง และการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Level Strategy) เน้นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดคอนโดมิเนียมที่มีการบริการที่ครบวงจร ในระดับราคาที่ย่อมเยา สร้าง Emotional Touch โดยการบริการของพนักงาน จัดกระบวนการบริการและสิ่งแวดล้อมที่เน้นธรรมชาติ เน้น CRM การให้ความช่วยเหลือและบริการหลังการขายสร้างคุณค่าใหม่โดยการเข้าไปช่วยเหลือสังคม เช่นการบริจาคสิ่งของในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเข้าไปช่วยเหลือชุมชนที่ใกล้เคียง
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/198
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1063abstract.pdf130.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1063fulltext.pdf1.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1063summary.pdf197.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.