Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/180
Title: ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง ภายใต้โครงการมิตรแท้โชวห่วย :กรณีศึกษา บริษัท สยามแมคโคร จำกัด(มหาชน)
Authors: Pongsatornkajorndee, Punsawuttiwat 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Punsawuttiwat Pongsatornkajorndee (2011) ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง ภายใต้โครงการมิตรแท้โชวห่วย :กรณีศึกษา บริษัท สยามแมคโคร จำกัด(มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ปัญหากลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจค้าส่งภายใต้โครงการมิตรแท้โชห่วย – กรณีศึกษาบริษัท สยามแมคโคร จำกัด(มหาชน)การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ1. ศึกษาเพื่อกำหนดหรือหาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดให้มีความหลากหลายหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น2. ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานของร้านค้าปลีกภายหลังเข้าร่วมโครงการมิตรแท้โชวห่วยเพื่อนามากำหนดกลยุทธ์ โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยค้นว้า คือ การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Collection of Secondary Data) โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลของบริษัทและรายละเอียดต่างๆ จาก Annual report, แบบฟอร์ม 56-1, เว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารงานวิจัย พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาด และข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากทางหนังสือพิมพ์อินเตอร์เน็ต ทีวี เป็นต้น การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Collection of Primary Data) โดยทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท โดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (Dept Interview) และจากการ Survey โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาสามารถระบุปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) โดยมุ่งกลยุทธ์การเจาะตลาด โดยการร่วมมือกับพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพราะปัจจุบันแม็คโครมีลูกค้าหลายประเภทจึงต้องมีสินค้าที่มากและหลากหลาย รองรับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่พร้อมทั้ง พยายามแย่งส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งในอุตสาหกรรม กลยุทธ์ระดับธุรกิจ การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการนำมาแก้ไขปัญหาระดับกลยุทธ์โดยมุ่งกลยุทธ์ด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) ในการนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานของโครงการ และเพิ่ม ความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการมากขึ้นโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์จะเพิ่มช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรวดเร็วในการกระจายและเข้าถึงองค์ความรู้ในการประกอบกิจการธุรกิจร้านค้าปลีก ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าในการเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังกลยุทธ์ระดับหน้าที่ เน้นกลยุทธ์ผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) กับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) ซึ่งจะช่วยทำให้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนลูกค้าปัจจุบันเพื่อเพิ่มระดับความภักดีต่อตราสินค้าหรือองค์กรให้สูงขึ้น และดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายใหม่จากกิจกรรมทางการตลาด
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/180
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1044abstract.pdf118.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1044fulltext.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1044summary.pdf194.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.