Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/173
Title: การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Authors: Tammachai, Jutarat 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Jutarat Tammachai (2011) การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลกรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ภายหลังปัญหาอุทกภัย 2554 ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลตามทิศทางของเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) และเพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับผลลิตภัณฑ์ ของธนาคารกสิกรไทย จก. (มหาชน) เพื่อเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล โดยทำการออกแบบการวิจัย เป็นแบบบูรณาการวิธีการวิจัยปฐมภูมิ แบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน345 ชุด ควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร และกลุ่มพนักงานขายสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) และทำการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลของบริษัทและรายละเอียดต่างๆ จาก Annual report แบบฟอร์ม 56-1 เว็บไซต์ของบริษัท เอกสารงานวิจัย ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จากนั้นนาข้อมูลทั้งสองส่วนมาทาการวิเคราะห์และสรุปประมวลผลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์จากผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ระดับองค์ คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)โดยมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) สินเชื่อโดยการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้ขั้นต่าต่อเดือน 7,000 บาทขึ้นไป (เดิมฐานลูกค้าคือผู้ที่มีรายได้ขั้นต่าต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายพร้อมเงื่อนไขที่ผ่อนปรนเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy)อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความหลากหลาย เพิ่มความน่าสนใจ และเน้นความทันสมัยแตกต่างจากคู่แข่งขัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) โดยเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ตอบสนอง Life Style กลุ่มลูกค้ารายย่อยได้ดีที่สุด ด้วยการเป็นบัตรกดเงินสดและบัตรเดบิตที่ให้วงเงินสินเชื่อผ่อนชำระและสินเชื่อเงินสด ภายใต้คอนเซปต์ “บัตรเดียวใช้ทั้งรูด กด สด ผ่อน” โดยเจาะเป้าหมายกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ลูกค้าถือบัตรเพียงใบเดียว และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ คือกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำด้านผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)” ที่มีการมุ่งเน้นการบริการสูงสุด และกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการและการมอบสิทธิพิเศษใหม่ๆ หรือกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อเข้าไปแข่งขันและช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล และก้าวเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลต่อไป
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/173
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1037abstract.pdf124.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1037fulltext.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1037summary.pdf237.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 1

38
checked on Aug 28, 2019

Download(s) 1

18
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.