Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/173
Title: การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Authors: Tammachai, Jutarat 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Jutarat Tammachai (2011) การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน).
Abstract: 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลกรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ภายหลังปัญหาอุทกภัย 2554 ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลตามทิศทางของเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) และเพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับผลลิตภัณฑ์ ของธนาคารกสิกรไทย จก. (มหาชน) เพื่อเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล โดยทำการออกแบบการวิจัย เป็นแบบบูรณาการวิธีการวิจัยปฐมภูมิ แบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน345 ชุด ควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร และกลุ่มพนักงานขายสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) และทำการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลของบริษัทและรายละเอียดต่างๆ จาก Annual report แบบฟอร์ม 56-1 เว็บไซต์ของบริษัท เอกสารงานวิจัย ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จากนั้นนาข้อมูลทั้งสองส่วนมาทาการวิเคราะห์และสรุปประมวลผลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์จากผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ระดับองค์ คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)โดยมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) สินเชื่อโดยการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้ขั้นต่าต่อเดือน 7,000 บาทขึ้นไป (เดิมฐานลูกค้าคือผู้ที่มีรายได้ขั้นต่าต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายพร้อมเงื่อนไขที่ผ่อนปรนเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy)อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความหลากหลาย เพิ่มความน่าสนใจ และเน้นความทันสมัยแตกต่างจากคู่แข่งขัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) โดยเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ตอบสนอง Life Style กลุ่มลูกค้ารายย่อยได้ดีที่สุด ด้วยการเป็นบัตรกดเงินสดและบัตรเดบิตที่ให้วงเงินสินเชื่อผ่อนชำระและสินเชื่อเงินสด ภายใต้คอนเซปต์ “บัตรเดียวใช้ทั้งรูด กด สด ผ่อน” โดยเจาะเป้าหมายกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ลูกค้าถือบัตรเพียงใบเดียว และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ คือกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำด้านผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)” ที่มีการมุ่งเน้นการบริการสูงสุด และกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการและการมอบสิทธิพิเศษใหม่ๆ หรือกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อเข้าไปแข่งขันและช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล และก้าวเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลต่อไป
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/173
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat
1037abstract.pdf124.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1037fulltext.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1037summary.pdf237.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s)

17
Last Week
4
Last month
13
checked on Jun 3, 2020

Download(s)

12
checked on Jun 3, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.