Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/162
Title: ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์จำกัด (มหาชน)
Authors: Ngamchalew, Tidarat 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Tidarat Ngamchalew (2011) ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัญหาของบริษัทคือ ส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เนื่องจากมูลค่าตลาดอยู่ในเกณฑ์สูง และยังมีอัตราการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ1) เพื่อศึกษาลักษณะของปัญหา และหาโอกาส ที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท คือระดับองค์กร ธุรกิจ และระดับหน้าที่2) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับพฤติกรรมต่อความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยทำการแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (SecondaryStudy) โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจากเอกสาร ตำราต่างๆ หนังสือพิมพ์ บทความ เว็บไซต์ รวมถึงงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Study) โดยทำการออกแบบสอบถามกลุ่มผู้บริโภคที่เคยรับประทานและไม่เคยรับประทานอาหารสำ เร็จรูปแช่แข็งจำ นวน 200 ตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามในเขตพื้นกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอาคารตึกชินวัตร 1 และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารด้านการตลาด ของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (B2C) จำนวน 10 ท่าน โดยกำหนดประเด็นการสัมภาษณ์ตามแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการตลาดโดยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้กลยุทธ์ระดับองค์กร บริษัทควรใช้กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) การเติบโตในแนวนอน คือ ขยายขอบเขตของทำธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีชื่อเสียงยาวนานถึง 25 ปี ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารทอดและผลิตภัณฑ์ประเภทติ่มซำ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทนิชิเร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารญี่ปุ่น และบริษัทได้ตั้งสาขาโรงงานเพิ่มอีก 2 แห่งในการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เพื่อขยายขอบเขตของการทำธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณ์ให้มีความแปลกใหม่ เพิ่มความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์เดิมกลยุทธ์ระดับธุรกิจ บริษัทควรใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กล่าวคือ บริษัทควรสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น เพิ่มเมนูอาหารในช่วงเทศกาลต่างๆ และเพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน์ให้โดดเด่นในสายตาลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยภาพลักษณ์ของแบรน์ เทคโนโลยี นวัตกรรม คุณภาพ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้าและสร้างความภักดีต่อตราสินค้าให้กับลูกค้า และเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการผลิตสูง เนื่องจากมีโรงงานเป็นของตัวเอง และจากการที่ได้ร่วมมือกับบริษัท นิชิเร จำกัด ซึ่งผลิตอาหารญี่ปุ่นทำให้บริษัทเพิ่มเมนูที่หลากหลายขึ้นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ บริษัทควรกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ กลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยการสร้างกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ของตราสินค้าและกระตุ้นให้ผู้บริโภคให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัด Event เปิดตัวสินค้าใหม่ในห้างสรรพสินค้า และกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์รวมถึงเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/162
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1023abstract.pdf89.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1023fulltext.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1023summary.pdf196.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 1

20
Last Week
0
Last month
checked on Dec 31, 2019

Download(s) 1

4
checked on Dec 31, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.