Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/162
Title: ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์จำกัด (มหาชน)
Authors: Ngamchalew, Tidarat 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Tidarat Ngamchalew (2011) ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์จำกัด (มหาชน).
Abstract: 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัญหาของบริษัทคือ ส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เนื่องจากมูลค่าตลาดอยู่ในเกณฑ์สูง และยังมีอัตราการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ1) เพื่อศึกษาลักษณะของปัญหา และหาโอกาส ที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท คือระดับองค์กร ธุรกิจ และระดับหน้าที่2) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับพฤติกรรมต่อความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยทำการแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (SecondaryStudy) โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจากเอกสาร ตำราต่างๆ หนังสือพิมพ์ บทความ เว็บไซต์ รวมถึงงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Study) โดยทำการออกแบบสอบถามกลุ่มผู้บริโภคที่เคยรับประทานและไม่เคยรับประทานอาหารสำ เร็จรูปแช่แข็งจำ นวน 200 ตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามในเขตพื้นกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอาคารตึกชินวัตร 1 และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารด้านการตลาด ของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (B2C) จำนวน 10 ท่าน โดยกำหนดประเด็นการสัมภาษณ์ตามแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการตลาดโดยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้กลยุทธ์ระดับองค์กร บริษัทควรใช้กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) การเติบโตในแนวนอน คือ ขยายขอบเขตของทำธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีชื่อเสียงยาวนานถึง 25 ปี ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารทอดและผลิตภัณฑ์ประเภทติ่มซำ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทนิชิเร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารญี่ปุ่น และบริษัทได้ตั้งสาขาโรงงานเพิ่มอีก 2 แห่งในการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เพื่อขยายขอบเขตของการทำธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณ์ให้มีความแปลกใหม่ เพิ่มความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์เดิมกลยุทธ์ระดับธุรกิจ บริษัทควรใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กล่าวคือ บริษัทควรสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น เพิ่มเมนูอาหารในช่วงเทศกาลต่างๆ และเพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน์ให้โดดเด่นในสายตาลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยภาพลักษณ์ของแบรน์ เทคโนโลยี นวัตกรรม คุณภาพ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้าและสร้างความภักดีต่อตราสินค้าให้กับลูกค้า และเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการผลิตสูง เนื่องจากมีโรงงานเป็นของตัวเอง และจากการที่ได้ร่วมมือกับบริษัท นิชิเร จำกัด ซึ่งผลิตอาหารญี่ปุ่นทำให้บริษัทเพิ่มเมนูที่หลากหลายขึ้นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ บริษัทควรกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ กลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยการสร้างกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ของตราสินค้าและกระตุ้นให้ผู้บริโภคให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัด Event เปิดตัวสินค้าใหม่ในห้างสรรพสินค้า และกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์รวมถึงเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/162
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat
1023abstract.pdf89.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1023fulltext.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1023summary.pdf196.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s)

68
Last Week
20
Last month
11
checked on Sep 20, 2020

Download(s)

54
checked on Sep 20, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.