Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/1465
Title: ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งสัมพันธ์กับ กลยุทธ์ตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจของธรุกิจรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ในเขตกรุงเทพฯกรณีศึกษา : บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Authors: Sinlapakob, Wannipa 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Wannipa Sinlapakob (2011) ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งสัมพันธ์กับ กลยุทธ์ตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจของธรุกิจรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ในเขตกรุงเทพฯกรณีศึกษา : บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์ตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจของธรุกิจรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ในเขตกรุงเทพฯ กรณีศึกษา:บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ในด้านการทำตลาด คือปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ ปัญหาผลิตภัณฑ์ปัญหาด้าน ปัญหาด้านราคา (จุด 12 เส้นทางการเดินรถ )ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ (ส่งผู้โดยสาร-สถานีรับ ) สถานที่ตั้งเพื่อนำมาเป็นแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆ คือ ในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ รวมถึงวิธีการทำตลาดที่ตรงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาในครั้งนี้มีระเบียบวิธีการที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆจากเอกสาร บทความ บทวิเคราะห์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของบริษัท รวมถึงการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลภายในบริษัท ได้แก่ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เว็บไซต์ภายในบริษัท หนังสือพิมพ์ วารสาร งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อสรุปแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่2. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยทำการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT เกี่ยวกับสภาพตลาด ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับ รวมถึงแนวทางแก้ไข ทำการสัมภาษณ์นายท่ารถเกี่ยวกับภาพรวมของตลาด ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากฝ่าย Operation (นายท่ารถโดยสารด่วนพิเศษ BRT) และทำการสัมภาษณ์ลูกค้าที่เลือกใช้บริการและไม่ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติที่มีต่อรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ในเรื่องของระบบการให้บริการและด้านความเหมาะสมของเส้นทางและสถานีมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง แต่ในเรื่องประโยชน์ของโครงการด้านการลดปัญหาการจราจร อ้างอิงจากวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าประชากรส่วนใหญ่รู้สึกไม่ชอบรถโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาการกีดขวางการจราจร ซึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงกัน คือ ควรปรับปรุงการจราจรให้เหมาะสม โดยเพิ่มเส้นทางการเดินรถให้ทั่ว กรุงเทพขยายจนถึงเขตปริมณฑล เพื่อรองรับการจราจลในอนาคตด้านกลยุทธ์ระดับองค์กร(Corporate Level Strategy) ที่โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ใช้ควรเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์การเติบโตแบบหนาแน่นหรือเข้มข้น (Intensive Growth) และมุ่งเน้นกลยุทธ์การเจาะตลาดและกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด (Product &Market Development Strategy) โดยสนับสนุนกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจที่ว่าด้วยกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) นอกจากนี้แล้ว กลยุทธ์ในระดับหน้าที่ในธุรกิจแบบ B2C เลือกใช้กลยุทธ์ในการนำเอาส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Strategy) มาเป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์ และกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Strategy) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1465
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
317abstract.pdf123.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
317fulltext.pdf1.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
317summary.pdf197.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.