Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1334
Title: กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่มต่ำกว่า 25% กรณีศึกษา บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน)
Authors: Hathaitham, Chuthathip 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Chuthathip Hathaitham (2011) กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่มต่ำกว่า 25% กรณีศึกษา บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน).
Abstract: 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่มต่ำกว่า 25% กรณีศึกษา บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บีจำกัด (มหาชน) นี มี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเสนอแนะแนวทางและกำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าของน้ำผลไม้ต่ำกว่า 25% ทิปโก้ “ออเร้นจ์ เช็ค” ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด 2.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ต่ำกว่า 25% ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางบริษัทเลือกใช้กลยุทธ์ โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงปริมาณ มีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่าง โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 ราย และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดย นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ SWOT Analysis, Five Force,PEST Analysis, TOWS Matrixจากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ซึ่งสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถ ได้ดังนี้ คือ 1.กลยุทธ์ระดับองค์กร เน้นกลยุทธ์การเจริญเติบโต เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งลูกค้ามีความหลากหลายและมีการใช้ชีวิตรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากบริษัทจะทำการแข่งขันจึงต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายแก่องค์กร 2. กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ เน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้บริโภคจะเป็นผู้มีอิทธิพลทางการตลาดมากที่สุดเพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงต้องปรับตัวเข้าหาผู้บริโภค โดยพยายามให้ตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด และต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และเกิดการเลียนแบบยาก เช่น การสร้างความแตกต่างด้านกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต เป็นต้น 3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ทางด้านการตลาด เน้นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ น้ำผลไม้ 25% Tipco “Orange Shake” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาปีแรก บริษัท ฯ จะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารทางการตลาดเพื่อเป็นการสร้าง BrandAwareness และการทดลองใช้สินค้าให้มากขึ้น รวมไปจนถึงการเพิ่มฐานลูกค้าเดิมให้บริโภคในปริมาณมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแนวทางขององค์กรจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1334
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat
299abstract.pdf115.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
299fulltext.pdf2.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
299summary.pdf133.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s)

23
Last Week
5
Last month
13
checked on Jun 3, 2020

Download(s)

31
checked on Jun 3, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.