Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1334
Title: กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่มต่ำกว่า 25% กรณีศึกษา บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน)
Authors: Hathaitham, Chuthathip 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Chuthathip Hathaitham (2011) กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่มต่ำกว่า 25% กรณีศึกษา บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่มต่ำกว่า 25% กรณีศึกษา บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บีจำกัด (มหาชน) นี มี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเสนอแนะแนวทางและกำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าของน้ำผลไม้ต่ำกว่า 25% ทิปโก้ “ออเร้นจ์ เช็ค” ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด 2.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ต่ำกว่า 25% ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางบริษัทเลือกใช้กลยุทธ์ โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงปริมาณ มีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่าง โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 ราย และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดย นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ SWOT Analysis, Five Force,PEST Analysis, TOWS Matrixจากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ซึ่งสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถ ได้ดังนี้ คือ 1.กลยุทธ์ระดับองค์กร เน้นกลยุทธ์การเจริญเติบโต เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งลูกค้ามีความหลากหลายและมีการใช้ชีวิตรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากบริษัทจะทำการแข่งขันจึงต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายแก่องค์กร 2. กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ เน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้บริโภคจะเป็นผู้มีอิทธิพลทางการตลาดมากที่สุดเพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงต้องปรับตัวเข้าหาผู้บริโภค โดยพยายามให้ตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด และต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และเกิดการเลียนแบบยาก เช่น การสร้างความแตกต่างด้านกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต เป็นต้น 3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ทางด้านการตลาด เน้นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ น้ำผลไม้ 25% Tipco “Orange Shake” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาปีแรก บริษัท ฯ จะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารทางการตลาดเพื่อเป็นการสร้าง BrandAwareness และการทดลองใช้สินค้าให้มากขึ้น รวมไปจนถึงการเพิ่มฐานลูกค้าเดิมให้บริโภคในปริมาณมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแนวทางขององค์กรจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1334
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
299abstract.pdf115.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
299fulltext.pdf2.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
299summary.pdf133.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 50

5
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.