Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/1321
Title: กลยุทธ์สื่อสารการตลาดบูรณาการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจค้าปลีกผ่านแคตตาล๊อค เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกรณีศึกษา: บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน) หน่วยงาน 7 Catalog
Authors: Chanchariyakun, Kanyarat 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Kanyarat Chanchariyakun (2011) กลยุทธ์สื่อสารการตลาดบูรณาการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจค้าปลีกผ่านแคตตาล๊อค เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกรณีศึกษา: บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน) หน่วยงาน 7 Catalog.
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดซึ่งสัมพันธ์ กับปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง แคตตาล็อค :กรณีศึกษา บริษัท ซี พี ออลล์จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน 7 Catalog เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้หน่วยงานต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจและนำปัญหานี้มาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางบริหารและทำการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถแก้ปัญหาในประเด็น ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลของบริษัทและรายละเอียดต่างๆ จากเอกสารงานวิจัย ทฤษฎี แนวคิด ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากเว็บไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิทำได้โดยทำการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง 7-แคตตาล็อค การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อวิเคราะห์ และ ยืนยันปัญหาที่ส่งผลต่อยอดขาย อาทิ ผู้บริโภค ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้แข่ง และกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันต่อไป 3.เพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในการแข่งขันเพิ่มยอดขาย กำไรและส่วนแบ่งทางการตลาด จนกระทั่งลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในแบรนด์ระเบียบวิธีการศึกษาการศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Study) โดยทำการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในบริษัทและเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตำรา บทความ ข้อมูล จากหน่วยงาน เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผลการศึกษา จากปัญหาในเรื่องของการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดและยอดขายที่ลดลง เมื่อทำการศึกษาทฤษฎีและวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วยเครื่องมือต่างๆแล้ว ทำให้สามารถเข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหา รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่บริษัทได้ ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ระดับองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโต โดยเลือกใช้กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market Development) ในกลยุทธ์ระดับธุรกิจเลือกใช้ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ในการคัดเลือกสินค้าที่มีความโดดเด่นกว่าสินค้าบนท้องตลาดทั่วไป และสำหรับกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการเลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix)เพื่อให้สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่หลากหลายที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดจนกระทั่งสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์มากขึ้นส่งผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1321
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
285abstract.pdf72.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
285fulltext.pdf994.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
285summary.pdf168.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.