RSO: Conference Papers : [219] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 219
Issue DateTitleAuthor(s)
8-Jun-2018ระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร กรณีศึกษาร้านยิ่งเจริญการค้าปองพล ธูปทอง ; แก้วใจ อาภรณ์พิศาล 
8-Jun-2018ระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)ราชภัฏ บุญยิ่งยง ; แก้วใจ อาภรณ์พิศาล 
8-Jun-2018การพัฒนาระบบห่อหุ้มแมงจิเฟอรินด้วยนาโนไบโลโซมเพื่อเพิ่มความคงตัวและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในระบบทางเดินอาหารจำลองพัชรินทร์ เตียงแก้ว ; ภคมน จิตประเสริฐ 
8-Jun-2018ระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ทณัฐวุฒิ นะติ๊บ ; แก้วใจ อาภรณ์พิศาล 
8-Jun-2018การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน กรณีความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากันณัฐชา ชุ่มสุนทร ; อภิญญา หิรัญวงษ์ ; บุญอ้อม โฉมที
8-Jun-2018การเปรียบเทียบความแกร่งของวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์กฤตพร ธิตะจารี ; จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง ; ธิดาพร ศุภภากร 
8-Jun-2018การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายของตัวแปรอิสระ ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่มปูเป้ สุดศิลา; อำไพ ทองธีรภาพ ; บุญอ้อม โฉมที
8-Jun-2018วิธีการเปรียบเทียบพื้นที่ใต้โค้ง ROC สำหรับข้อมูลชุดเดียวกัน: กรณีศึกษาแบบจำลองคะแนนเครดิตเบญจพร เอี่ยมประโคน ; ณัตติฤดี เจริญรักษ์ 
8-Jun-2018การจัดการความหลากหลายในองค์การของกลุ่มเพศและกลุ่มเชื้อชาติสุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง 
8-Jun-2018การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสำหรับสมมติฐานเชิงเส้นในการวิเคราะห์ถดถอย กรณีความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่กรองกาญจน์ สุขพันธ์ ; อำไพ ทองธีรภาพ ; อภิญญา หิรัญวงษ์ 
8-Jun-2018การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อลดโอกาสของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและการตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอู่ธนา สุระดะนัย 
8-Jun-2018ที่มาและรูปแบบการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎรชยภัทร ประจวบมอญ 
8-Jun-2018พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงกัลยา ตันสกุล 
8-Jun-2018แรงจูงใจในการเรียนภาษาเกาหลี : กรณีศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม ; อมรรัตน์ ค้าทวี ; วรรณวิศา ใบทอง 
8-Jun-2018การพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทองโดยวิธีบอกซ์ – เจนกินส์ และวิธีการของวินเตอร์บุญหญิง สมร่าง ; สุณี ทวีสกุลวัชระ ; ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา ; ลักขณา เศาธยะนันทน์ 
8-Jun-2018การสื่อสารอัตลักษณ์ไทย ผ่านบรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ ตราแม่ประนอมจินตนา พงษ์รามัญ 
8-Jun-2018ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีแชร์ลูกโซ่พลิสสุภา พจนะลาวัณย์ 
8-Jun-2018ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางจิตวิทยา และส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว: การสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้หลักการวิเคราะห์อภิมานมยุรี เสือคำราม ; โกวิท รุ่งเสรีรัช ; ณัฏฐชา อุบลนุช 
8-Jun-2018สะท้อนคิดทัศนศิลปศึกษาสู่การย้อนคิดการศึกษาไทยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนามนุษย์มาลี จิรวัฒนานนท์ 
8-Jun-2018สร้างเสริม Self Esteem ผู้เรียน..พร้อมก้าวสู่โลกกว้างของสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0รัตนาภรณ์ ประวัติวัชรา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 219