Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1045
Title: กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Authors: Budsabasri, Panaya 
Issue Date: 2012
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Panaya Budsabasri (2012) กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และลักษณะการดำเนินงานทางด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามทัศนะของผู้บริหาร และพนักงานของฝ่ายสื่อสารองค์กร ผ่านระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และจากแหล่งข้อมูลทุตยภูมิ ที่ได้จากเอกสาร บทความและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็นสองกลุ่มคือ 1) ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงานทางด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 2 คน และ 2) พนักงานระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 2 คน ผลวิจัยสรุป จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-StructureInterview) ซึ่งเป็นวิธีการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยต้องเตรียมแนวคำถามไว้เพื่อเป็นแนวทางการสอบถามต่อผู้ให้ข้อมูลซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ หรือเปลี่ยนประเด็นคำถามไปจากที่เตรียมไว้ โดยมีข้อดีคือผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบคำถามได้อย่างอิสระ และผู้วิจัยก็สามารถเลือกถามประเด็นที่สำคัญขณะสัมภาษณ์ได้ทันทีจากผลการวิจัยในส่วนของกลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์นั้น พบว่า การดำเนินนโยบายขององค์กรในเรื่องการวางแผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต้องจัดลำดับความสำคัญและให้สอดคล้องกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ และมีการนำกลยุทธ์การค้นหาความต้องการหลักทำให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับกลุ่มสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน และกลยุทธ์การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน มาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อลดประเด็นความไม่เข้าใจในการดำเนินงานของ อีสท์ วอเตอร์ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล ขยายความเข้าใจการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายของฝ่ายสื่อสารองค์กร และในส่วนของลักษณะการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ พบว่า การดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของกิจกรรมแต่ละโครงการ มีการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน รูปแบบและวิธีการที่มุ่งหวังจะสร้างความเข้าใจและถูกต้อง มีความรับผิดชอบ ใส่ใจและห่วงใยชุมชน ซึ่งเป็นอีกภาระหน้าที่สำคัญที่องค์กรจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลข่าวสาร และก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและอีสท์วอเตอร์
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1045
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2313abstract.pdf179.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2313fulltext.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 50

9
checked on Aug 28, 2019

Download(s) 50

1
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.