SME Center (SMEC)

Permanent URI for this community

ศูนย์เอสเอ็มอี (SME Center) มีหน้าที่ศึกษาวิจัย ให้คำปรึกษา อบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ ในบริบทของธุรกิจ SMEs ทางด้านการตลาด การบริหารองค์กร การหาแหล่งเงินทุน การสร้างนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs

Collections of this Community

Now showing 1 - 3 of 3