SME Center (SMEC)

Permanent URI for this community

ศูนย์เอสเอ็มอี (SME Center) ให้บริการการศึกษาวิจัย ให้คำปรึกษา อบรม และพัฒนาผู้ประกอบการในบริบทของธุรกิจ SMEs ทางด้านการตลาด การบริหารองค์กร การหาแหล่งเงินทุน การสร้างนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs อาทิ จัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน บริการวิชาการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ไทยและต่างประเทศ

Collections of this Community

Now showing 1 - 3 of 3