Browsing by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 3380 to 3399 of 4000 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
8-Jun-2018ความเป็นดิจิทัลของสำนักงานบัญชีไทยปาริชาติ มณีมัย ; นีรชา แซ่ทึ่ง ; อภิชญา ช่วยสุด ; เบญจมาศ คมเกล้า ; ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ 
8-Jun-2018ความเป็นไปได้ของการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต: กรณีศึกษาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทางถนนธีรชัย เรืองพรวิสุทธิ์ 
2007ความเป็นไปได้ทางการเงินในการประกอบธุรกิจ ร้านกาแฟพรีเมี่ยม ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้าสุเจตน์ สุปราณี; พนารัช ปรีดากรณ์ 
2012ความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากรณีศึกษาของ ป.ธุรกิจรับเหมาขุดดินSrikamnoed, Tasanee 
2551ความเป็นไปได้ในการนําเทคโนโลยี Broadband Power Line (BPL) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร : กรณีศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / ธวัชชัย รัตนจันทา.ธวัชชัย รัตนจันทา 
Jul-2017ความแตกต่างของการรับรู้ในการใช้ตัวมาสคอทกับสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภคชาวไทยและชาวญี่ปุ่นPark, Tiwa ; Wen, Yu-Chin ; Khemnguad, Ekkasit ; Teekasap, Pard 
Oct-2016คำว่า "เป็น" ที่มีความหมายว่า "มีชีวิต" และ "รู้วิธี" : คำหลายความหมายหรือคำพ้องรูปพ้องเสียงJaratjarungkiat, Sureenate
8-Jun-2018คุณค่าตราสินค้า การส่งเสริมการตลาด และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางณัฏฐชยากาญจน์ บินสุวรรณ์ ; ชุติมาวดี ทองจีน 
Apr-2016คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารThongpoon, Siriluck
2545คุณลักษณะของกลุ่มผู้ซื้อและพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ = The Characteristic of buyer and buying behavior of Carrefour department store / รัตติพร แสงวรา.รัตติพร แสงวรา 
8-Jun-2018คุณลักษณะของนักบัญชีที่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพึงพอใจวันวิสา กลิ่นหอม ; พรเทพ รัตนตรัยภพ 
8-Jun-2018คุณลักษณะอาหารสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครฯพีรพัศ อึ้งประเสริฐ ; ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ ; สันติ แสงเลิศไสว 
2546คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่หุ้นส่วนผู้จัดการพึงประสงค์ในเขตกรุงเทพมหานคร / ปิติชา ไม้เกตุ.ปิติชา ไม้เกตุ 
8-Jun-2018จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีภาษีอากรกรรณิการ์ ผิวสะอาด ; ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ 
Oct-2017ช่องว่างสมรรถนะของธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวฮาลาล: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่Nilwan, Dejawit
2552ดัชนีชี้นําราคาเม็ดพลาสติกสําหรับประเทศไทย = A Leading indicator of plastic resin price for Thailand / อิทธิเดช หริรักษ์.อิทธิเดช หริรักษ์ 
Jul-2016ตรรกะในคณิตศาสตร์ไทยโบราณNualnirun, Jariya
2545ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่บ้าน กรณีศึกษาบริษัท ที.ที.ซี จํากัด / ศิริวรรณ มณีเกษมสุข ; สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.ศิริวรรณ มณีเกษมสุข 
2546ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไบโอนิค กรณีศึกษา บริษัท ปุ๋ยไบโอนิค จํากัด / วลิดา พลาลํา.วลิดา พลาลํา 
8-Jun-2018ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตรจิตติพงษ์ บุษบา ; กีรติ เฮงประเสริฐ ; วณัฐพงศ์ ดอกพุฒ ; เจษฎา ฤทธิ์สนธ์ ; อัษฎา จันต๊ะนาขต ; ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์