Publications

Start a new search
Add/Remove Filters (3 filters currently applied)

Results 1-10 of 11 (Search time: 0.437 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการจัดส่งเอกสารสำหรับลูกค้า: กรณีศึกษาบริษัท ยอดเยี่ยมขนส่ง จำกัดอัคคณัฏฐ์ ปุณณภาศักดิ์ ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร 
22008การศึกษาและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ไม่พอต่อการจัดเก็บของบริษัท ABCน้ำผึ้ง แช่ลิ้ม ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร 
32008การศึกษากระบวนการโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลมสินค้าเสียหายภายในศูนย์บริการเอซอร์ คอมพิวเตอร์เดชานันต์ คำสอน ; กาญจนา กาญจนสุนทร 
42008การลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท NN เทรดดิ้งสุดาพร ลิมปิพิทักษ์เกษม ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร 
52008การปรับปรุงประสิทธิภาพของ AAทัวร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด กรณีศึกษา การเดินรถประจำทางสาย20 กรุงเทพฯ-ขอนแก่นศรัณย์ ตัณฑลีลา ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
62008การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกรณีศึกษา บริษัท เอบีซี การ์เม้นท์ จำกัดณัฏฐิกา ยุวดี ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
72008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งวัสดุหิน ทราย โครงการอะกรีเกต บริษัท คอนกรีต จำกัดศิริชัย เทียงราช ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
82008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของธุรกิจผู้ประกอบการขนส่ง หจก.พีแอนด์จีภคิน พิทักษ์ ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
92008การวางแผนการจัดส่งวัตถุดิบและการบริหารการจราจรบริเวณจุดรับสินค้านุชนาถ วัฒนพฤติไพศาล ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
102008การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท CTM TRANSPORT จำกัดอภินันท์ รักวัฒนศิริกุล ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา