Publications

Start a new search
Add/Remove Filters (2 filters currently applied)

Results 11-20 of 25 (Search time: 0.147 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อลดปัญหาการจัดส่งสินค้าล่าช้าแพรพร ภัทรพิศาล ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร 
22008การปรับปรุงประสิทธิภาพของ AAทัวร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด กรณีศึกษา การเดินรถประจำทางสาย20 กรุงเทพฯ-ขอนแก่นศรัณย์ ตัณฑลีลา ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
3Jan-2015ระบบคลังข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตรวจสอบ: กรณีศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครSampantvorabutr, Annop ; สุวรรณี อัศวกุลชัย 
4Jul-2015ระบบประมูลสินค้าออนไลน์ภายใต้แนวทางของโมเดล ซีเอ็มเอ็มไอ ระดับวุฒิภาวะที่ 2สุวรรณี อัศวกุลชัย ; Chomsuwan, Achira 
5Jan-2015การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสุวรรณี อัศวกุลชัย 
62013Robust Method to Identify Vehicleson Thermal Images at Nightอภิวัฒน์ แสงโนรี 
7Jan-2014เทคโนโลยีการหล่อเย็นเครื่องยนต์กังหันก๊าซGururatana, Suabsakul 
82008การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกรณีศึกษา บริษัท เอบีซี การ์เม้นท์ จำกัดณัฏฐิกา ยุวดี ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
92008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งวัสดุหิน ทราย โครงการอะกรีเกต บริษัท คอนกรีต จำกัดศิริชัย เทียงราช ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
102008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของธุรกิจผู้ประกอบการขนส่ง หจก.พีแอนด์จีภคิน พิทักษ์ ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา