Publications

Start a new search
Add/Remove Filters (2 filters currently applied)

Results 31-40 of 48 (Search time: 0.201 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12021อุปสงค์แรงงานของประเทศไทยเนตรนภา เด่นรุ้ง 
22021ปัจจัยในการเลือกใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G (Fifth Generation) ในเขตกรุงเทพมหานครภาคิญ ไวนุสิทธิ์ 
32021พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับการรับฟังรายการวิทยุของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทศรรห์ เขียวแก้ว 
42021ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาในจังหวัดนนทบุรีชัยพร จูผลดี 
52021บทบาทของแรงงานต่างชาติต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรัชชานนท์ สุนทรสลิษฎ์กุล 
62021ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล สัญชาติญี่ปุ่น กรณีศึกษา รถยนต์มีขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 1,500ซีซี รถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ระหว่าง 1,501 –1,800ซีซี รถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ระหว่าง 1,801 –2,000ซีซี รถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 2,001ซีซี ขึ้นไปกันยารัตน์ ชารี 
72021การศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้ที่เข้ามาพักอาศัยในจังหวัดนครพนมณัฐชยา คําสร้าง 
82021ความสามารถในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยในตลาดญี่ปุ่นกนกกาญจน์ ธนะวงค์ 
92021ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้หญิงในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการธัญญานันท์ จิระธรรมวิทย์ 
102021ศักยภาพการส่งออกข้าวไทยไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเบนินศศิภา เตชะมหพันธ์