Publications

Start a new search
Add/Remove Filters (2 filters currently applied)

Results 21-30 of 48 (Search time: 0.245 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12021ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดแบรนด์ใหม่ที่ไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านช่องออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลกฤตพรรษ พชรตฤณ 
22021ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตของนักลงทุนในประเทศไทยนภัสสร ยาคะธรรม 
32021พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าบนระบบ LAZADA ในเขตกรุงเทพมหานครดิสธร ทัพเทพเทวินทร์ 
42021ปัจจัยเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลต่อราคาเงินสกุลดิจิทัลธีระวิทย์ สุวรรณสินธุ์ 
52021พฤติกรรมการคิดลดแบบไฮเปอร์โบลิกและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้มีสิทธิบริการที่มิตรไมตรีคลินิกสาขาสนามบินน้ำระวิชญ์ พานทอง 
62021ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้เข้ารับบริการของมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาสนามบินน้ำในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19อาสาห์ ธีรนวกรรม 
72021ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัดพิชญะ หาสุข 
82021ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19นัฐกมล บุญแก้ว 
92021ผลกระทบต่อความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยศศิวิมล แช่มพราย 
102021การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอภิสิทธิ์ จันทร์ภักดี