Publications

Start a new search
Add/Remove Filters (2 filters currently applied)

Results 31-40 of 56 (Search time: 0.262 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12021ปัจจัยในการเลือกใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G (Fifth Generation) ในเขตกรุงเทพมหานครภาคิญ ไวนุสิทธิ์ 
22021พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับการรับฟังรายการวิทยุของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทศรรห์ เขียวแก้ว 
32021ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาในจังหวัดนนทบุรีชัยพร จูผลดี 
42021บทบาทของแรงงานต่างชาติต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรัชชานนท์ สุนทรสลิษฎ์กุล 
52021ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล สัญชาติญี่ปุ่น กรณีศึกษา รถยนต์มีขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 1,500ซีซี รถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ระหว่าง 1,501 –1,800ซีซี รถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ระหว่าง 1,801 –2,000ซีซี รถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 2,001ซีซี ขึ้นไปกันยารัตน์ ชารี 
62021การศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้ที่เข้ามาพักอาศัยในจังหวัดนครพนมณัฐชยา คําสร้าง 
72021ความสามารถในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยในตลาดญี่ปุ่นกนกกาญจน์ ธนะวงค์ 
82021ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้หญิงในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการธัญญานันท์ จิระธรรมวิทย์ 
92021ศักยภาพการส่งออกข้าวไทยไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเบนินศศิภา เตชะมหพันธ์ 
102021ศักยภาพการส่งออกของไทยไปยังประเทศเอเชียตะวันออก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้วราภรณ์ วงค์ภักดิ์