Conference Materials

Start a new search
Add/Remove Filters (2 filters currently applied)

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.062 seconds).
 |  Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12006การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกิจการโรงงานน้ำแข็ง จังหวัดปทุมธานีปรเมษฐ์ มังกรพานิชย์ ; คมกริช ถาวรวันชัย ; หฤทัย มีนะพันธ์ 
22006ผลกระทบของการขยายตัวของดิสเคานท์สโตร์ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมก่อนและหลังมีการปรับปรุงร้านในกรุงเทพมหานครพัชรี ทองเหลืองสุข ; คมกริช ถาวรวันชัย 
32006พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวรัตม์ ปกรณ์ธนกิจ; คมกริช ถาวรวันชัย ; ณัฏฐกิษฐ นบนอบ 
42006ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายภาษีของประชากรแฝง กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานครบงการ รัตโนดม; คมกริช ถาวรวันชัย ; ณัฏฐกิษฐ นบนอบ