Conference Materials

Start a new search
Add/Remove Filters (2 filters currently applied)

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.238 seconds).
 |  Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมสินค้าคงคลังในบริษัทให้อยู่ในบริษัทให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากฤษณา เจนเจตวิทย์ ; อังกูร ลาภธเนศ 
22008การศึกษาอะไหล่ไม่เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ก็อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัดมาริสา ชาตรูปะมัย ; อังกูร ลาภธเนศ 
32008การศึกษาปัญหาความเสียหายของคลังสินค้าวัตถุดิบ และกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหากรณีศึกษา บริษัทผลิตกล่องกระดาษ และ แผ่นกระดาษลูกฟูกณพรภัทร์ สังข์อยุทธ์ ; อังกูร ลาภธเนศ 
42008การศึกษา และกำหนดกลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ บริษัท พีเคเอส ทรานสปอร์ต จำกัดธนิตา เจริญยิ่ง ; อังกูร ลาภธเนศ 
52008การศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัท XYZ จำกัดอนันต์ อินปาน ; อังกูร ลาภธเนศ 
62008การพัฒนาระบบงานขายหน้าร้านของธุรกิจค้าปลีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกรณีศึกษา บริษัท P.A.N. จำกัดมัณฑนา สังข์ทอง ; อังกูร ลาภธเนศ 
72008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการให้บริการควบคุมการขนถ่ายสินค้าเกษตรเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัดนพพล วงศ์จิตติยานนท์ ; อังกูร ลาภธเนศ