Conference Materials

Start a new search
Add/Remove Filters (2 filters currently applied)

Results 1-10 of 14 (Search time: 0.26 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การบริหารการส่งออกสินค้าผักและผลไม้สดวรุตตม์ พิพัฒนติกานันท์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
22007การพัฒนากลยุทธ์สำหรับวารสาร BL&Rประภาพรรณ แวววุฒินันท์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
32006การศึกษาปัจจัยผลกระทบของกระบวนการทำงานต่อองค์กรและการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบริษัท ล็อกชเล่ย์ จำกัด (มหาชน)สุปราณี นินาทเกียรติกุล ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
42006การศึกษาแนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนากลยุทธ์ในการวางแผนโครงการก่อสร้าง (Project Planning) ของบริษัทก่อสร้างรัชนี แจ้งอรุณ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
52007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ของบริษัท ไทยฮีสโค่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดชยานนท์ เจริญรัตน์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
62007การศึกษากลยุทธ์ผู้นำทางด้านต้นทุนของบริษัท โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ การ์เม้น จำกัดอัมพร อนวัชวรรณ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
72006การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผงรสช็อคโกแลตสำหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Hyper Market)เอกภัทร สุวรรณรัตน์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
82006การศึกษาปัญหาเพื่อการจัดการระบบการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเอลวิล สินธารทอง ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
92006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังของบริษัทยูพลัส จำกัดภาสกร อุดมเชียร ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
102006การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)จินดา ม่วงชู ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล