Conference Materials

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-10 of 37 (Search time: 0.117 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12007การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน ของบริษัท ฟ้าใส จำกัดณัฐสุนันท์ ลิขิตรานุสรณ์ ; สุรพงษ์ พินิจกลาง 
22008แนวทางการนำ Incident Management บนมาตรฐาน ITIL เข้ามาใช้ในองค์กรอิทธิพล ลีธวัชชัย 
32007การศึกษาเชิงกลยุทธ์การจัดการฟาร์มสุกร กรณีศึกษา บริษัท สุกรไทยกานต์กมล กาญจนโรมนต์ ; อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ 
42006การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยกรณีศึกษา สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนออกของ(Shipping)เลอศักดิ์ คุ้มม่วง ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
52008การศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการในธุรกิจเบเกอรีระดับพรีเมียม กรณีศึกษา บริษัท AAA เบเกอรี จำกัดวิลาพร เตียประสงค์ ; เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์ 
62008ศึกษาพฤติกรรมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ของผู้เสียภาษี ที่ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549-31 มีนาคม 2549พัชรินทร์ อ่อนดี 
72008การขับเคลื่อน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในรูปแบบรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกนก โลหะปิยะพรรณ 
82008การพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้ทางด้าน Application ภายในองค์กร กรณีศึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยุวธิดา ขยันการ ; ธนกรณ์ แน่นหนา 
92008การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลตัวอย่างลายเซ็นของลูกค้า กรณีศึกษากลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดกษมา สามห้วย ; ธำรงรัตน์ อมรรักษา 
102008แนวทางการพัฒนาระบบรับประกันการส่งออก กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเจียมใจ ประทุมมา ; สันติพัฒน์ อรุณธารี