Conference Materials

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-10 of 30 (Search time: 0.208 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12006พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวรัตม์ ปกรณ์ธนกิจ ; คมกริช ถาวรวันชัย ; ณัฏฐกิษฐ นบนอบ 
22006การศึกษาบทบาทของหนี้สาธารณะที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกุลสุรัตน์ ม่วงทอง ; ธนวรรธน์ พลวิชัย 
32006ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายภาษีของประชากรแฝง กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานครบงการ รัตโนดม ; คมกริช ถาวรวันชัย ; ณัฏฐกิษฐ นบนอบ 
42006ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยรนิษฐา เกสรวิจิตร ; พรพงศ์ สุมานันท์ 
52006ผลกระทบของการขยายตัวของดิสเคานท์สโตร์ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมก่อนและหลังมีการปรับปรุงร้านในกรุงเทพมหานครพัชรี ทองเหลืองสุข ; คมกริช ถาวรวันชัย 
62007ผลกระทบต่ออุปสงค์ของการนำเข้ารถยนต์และชื้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย ที่เกิดจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นศิริญญา สาระพัด ; ธนวรรธน์ พลวิชัย 
72006การวัดกับดักสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทยเกรียงไกร เจนกิจจาไพบูลย์ ; นงนุช พันธกิจไพบูลย์ 
82007การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการศูนย์อาหารในสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษาศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพละศักดิ์ ลูกบัว ; เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ; นิฐิตา เบญจมสุทิน 
92007การศึกษาถึงปัจจัยที่กำหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยวิภาวดี สมสวัสดิ์ ; พรพงศ์ สุมานันท์ 
102007ปัจจัยที่เป็น่ตัวกำหนดการก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทย : กรณีศึกษาหลังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจรัตนา นิ่งน้อย ; วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์