Conference Materials

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 21-30 of 37 (Search time: 0.22 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Jun-2018พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงกัลยา ตันสกุล 
28-Jun-2018วิเคราะห์การใช้งานระบบการจัดการเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอารีรัตน์ มีเย็น ; เจษฎา แก้ววิทย์ ; คัดเค้า สันธนะสุข ; ประยง มหากิตติคุณ 
32007การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการ กรณีศึกษาโรงงานชุมชมหลวงจัดหวัดสกลนครวัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล ; ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์ 
42007การศึกษากลยุทธ์การวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม้ จำกัดสมใจ มากหวาน ; พัชรี ปานกุล 
52006กรณีศึกษาของธนาคาร ABC จำกัด(มหาชน) ปัจจัยความล้มเหลวของการพัฒนาระบบ ITลัดดาวรรณ รัตนเรือง ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
62007การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการขยายตลาดไป สู่ภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุดรธานี) ของบริษัท ขนมจีบซาลาปา จำกัดกฤชนันท์ โสตารัตน์ ; Maisuthisakul, Pitchaon 
72006กรณีศึกษา CSF ของ Software ERP ในบริษัท Super Central Gasกิตติ สุทธิสัตยาภรณ์ ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
82008กลยุทธ์การดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดคณะกลุ่มทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษาการนำระบบ Retain มาใช้ของบริษัทตรวจสอบบัญชีข้ามชาติแห่งหนึ่งกุลญา ประสงค์กิจ ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
92008การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยอายุทธ กมุททรง ; ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ 
102006การบริหารเชิงกลยุทธ์และกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)มัณฑิกา ปทุมชาติพัฒน์ ; อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ