Conference Materials

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 11-20 of 127 (Search time: 0.315 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12007การศึกษาโซ่อุปทานของบริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง กรณีศึกษาบริษัท เอ็นที จำกัดกวินนาถ เพ็ชรไพฑูรย์ ; วันชัย รัตนวงษ์ 
22008เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนผังกระบวนการผลิต I-Line เป็น Cell-Line ของบริษัท เอเอจันทิมา เขียวน้อย ; วันชัย รัตนวงษ์ 
32008การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับส่งมอบให้กับลูกค้าใน บริษัท น้ำตาลเอเอเอ จำกัดศรัณย์ พงศ์สุวภาพ ; วันชัย รัตนวงษ์ 
42008การเพิ่มศักยภาพทางการการแข่งขันของบริษัท A& จำกัดปานประภากร นพพร ; นันทิ สุทธิการนฤนัย 
52007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งมอบสินค้าของซัพพลายเออร์ กรณีศึกษา บริษัท เฮล ฟู้ดส์ จำกัดกรุณา หงษ์ไทย ; อังกูร ลาภธเนศ 
62008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของร้าน เอราวัณเครื่องเย็นสแตนเลสกฤษฎา เบญจมงคลชัย ; สันต์ชัย รัตนนนท์ 
72007การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอู่ซ่อมรถยนต์เอโชคชัย อรุณรุ่งเลิศ ; ชนะ เยี่ยงกมลสิงค์ 
82006การศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีศึกษา : บริษัท C จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเบญจาภา สุวรรณประทีป ; ชนะ เยี่ยงกมลสิงค์ 
92007การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดผังโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท เค เฟอร์นิเจอร์ จำกัดสุทธิพงษ์ พรหมสุวรรณ ; ชนะ เยี่ยงกมลสิงค์ 
102006การแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ เรื่อง การใช้บริการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท ที โฟ จำกัด (มหาชน)ขนิษฐา กล่อมสมร ; ชนะ เยี่ยงกมลสิงค์