Conference Materials


Results 721-730 of 752 (Search time: 0.212 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12007การวิเคราะห์การจัดการองค์กร และ แนวโน้มในการดำเนินงานของค่ายเพลงเลิฟอิสวรรธนา สุริยะแก้วเนรมิตร ; กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย 
28-Jun-2018การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานครต่อมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ” ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560ศกลวรรณ ถี่ถ้วน ; วศินี ธรรมศิริ ; ฐิติพร สงวนพันธุ์ ; กฤติยา ดาบเพชร 
32008การกำหนดกลยุทธ์ด้านธุรกิจในการพัฒนาส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวปาล์มโอลีฟ กรณีศึกษาบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัดวิชชุลดา อ่องสุวรรณ ; สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง 
42008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินกองทุนของธนาคาร SIAM เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)ขวัญหทัย มงคลเจริญโชค ; วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
52007การกำหนดกลยุทธ์องค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โยธยาพร รุ่งกิตติอมร ; วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
62006กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าไทยสู่ตลาดโลก กรณีศึกษาตราสินค้า "Malee"เนาวรัตน์ ศิริวงษ์ ; สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง 
78-Jun-2018สัดส่วนของคณะกรรมการต่างชาติกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100ณัฐนพร สุพิชยา ; วศินี ธรรมศิริ ; กฤติยา ดาบเพชร ; ฐิติพร สงวนพันธุ์ 
82008กลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำจังหวัดในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4สุกัญญา มงคลวรกิจชัย ; กฤติยา ดาบเพชร 
92007กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบริษัท C-SA Can จำกัดอังคณา เซ่งประเสริฐ ; กฤติยา ดาบเพชร 
102006การก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชียุคใหม่ : สำนักงานแอคเคาท์ติ้ง &คอนซัลแทนส์วรรณา ศิริอุบลวัฒนา ; กฤติยา ดาบเพชร