Conference Materials


Results 41-50 of 752 (Search time: 0.203 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การศึกษาปัญหาและการจัดการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของบริษัท M จำกัดเอกพล ชูจิตต์บุตร ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
22007กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายรถยนต์กระบะในจังหวัดจันทบุรีของบริษัท มาสด้า มหาราช จำกัดสุเมธ ตรัยศิริเจริญ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
32007การศึกษาโซ่อุปทานของบริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง กรณีศึกษาบริษัท เอ็นที จำกัดกวินนาถ เพ็ชรไพฑูรย์ ; วันชัย รัตนวงษ์ 
42007ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถปิกอัพขนาด 1 ตัน กรณีศึกษาในเขตพญาไทริญญารัฐ จินนิกร ; หฤทัย มีนะพันธ์ 
52006การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกิจการโรงงานน้ำแข็ง จังหวัดปทุมธานีปรเมษฐ์ มังกรพานิชย์ ; คมกริช ถาวรวันชัย ; หฤทัย มีนะพันธ์ 
62006การกำหนดกลยุทธ์การให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกความในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและวิธีการอนุญาโตตุลาการพัชราภา สงค์รอด ; วิสูตร ตุวยานนท์ 
72006การศึกษาผลกระทบและปัญหาจากการประมูลงานแบบ e-Auction เพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรฐานิตย์ บุณยรัตน์พันธ์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
82008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ กรณีศึกษา บริษัท MMP จำกัดสุธรรม ชัชวาลย์สายสินธ์ ; อริสรา เสยานนท์ 
92006A Case Study of English Language Skills Used by Pediatricians at Chonburi HospitalChitpakdee, Anikamarn; Tangsajjanurak, Sutthinee 
102008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มกำไรของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เจการบัญชีนันทวรรณ อติโรจนสกุล ; ทรรศนะ บุญขวัญ