Conference Materials


Results 1-10 of 752 (Search time: 0.152 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของร้าน The Pitchธราพงศ์ รัตนะวิศ ; สุพงษ์ วิบูลเศรษฐ์ 
22008การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า กรณีศึกษาบริษัทผลิตถุงพลาสติกทิพวัลย์ ฉันทรเจริญโชค ; กาญจนา กาญจนสุนทร 
32008การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน จำกัด ผ้าไหมไทยรัศจิรางค์ นันท์วราวงศ์ ; กาญจนา กาญจนสุนทร 
42008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทพรทิภา งามทวีวุฒิ ; เสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 
52008การศึกษาการดำเนินธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของร้านขายศาลพระภูมิโดยการประยุกต์ ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประภาศรี จิตรอารี ; ผุสดี พลสารัมย์ 
62008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)สุพรรณิการ์ คงชูดี ; ธีธัช สุขสะอาด 
72007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท A& จำกัดอรรถพล พิสุทธิภัทร์ ; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
82008การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากการประกอบการธุรกิจ สกรู น็อต กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัดธานัท รังษีสิงห์พิพัฒน์ ; ชนินทร์ อยู่เพชร 
92007การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งน้ำคลัง CLTจิตติพงษ์ วรวาส ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
102006การศึกษาผลกระทบและปัญหาจากการประมูลงานแบบ e-Auction เพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรฐานิตย์ บุณยรัตน์พันธ์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล