Search: School of Business (BA)

Start a new search
Add/Remove Filters (2 filters currently applied)

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.06 seconds).
 |  Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12007การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกรณีศึกษา การขยายธุรกิจของร้านปั้นแป้งนฤมล จิตภักดี; กัญช์ อินทรโกเศศ 
22007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำผลไม้ไทยสมอาจ อภิวันทนกุล ; กัญช์ อินทรโกเศศ 
32006การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัดโสภิดา เนตรวิจิตร ; กัญช์ อินทรโกเศศ 
42007การศึกษาปัญหาและแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันแบบยั่งยืนและการเติบโตของร้าน A อัญมณีวจิรา นิยมกิจ ; กัญช์ อินทรโกเศศ