Search: School of Business (BA)

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 51-100 of 211 (Search time: 0.946 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจรถจักรยานยนต์ออโตเมติกในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัดธนิต ลิขิตมณีชัย ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
22008การบริหารการส่งออกสินค้าผักและผลไม้สดวรุตตม์ พิพัฒนติกานันท์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
32007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหน่วยของ บริษัท AFKCชาญวิทย์ นันทจันทูล; ; ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
42006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการยอมรับตราสินค้า (แบรนด์) หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจสุทิษา สุภารัตน์ ; ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
52007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ตลาดของธุรกิจประกันชีวิตประเภทสามัญ กรณีศึกษา บริษัท XYZ ประกันชีวิตปิยฉัตร วงษ์พันธุ์ ; ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
62008การกำหนดกลยุทธ์ของร้านดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ ร้านตะวันฟลอร่ากาญจนา บุญเชิด ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
72007การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกรณีศึกษา การขยายธุรกิจของร้านปั้นแป้งนฤมล จิตภักดี; กัญช์ อินทรโกเศศ 
82007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำผลไม้ไทยสมอาจ อภิวันทนกุล ; กัญช์ อินทรโกเศศ 
92006การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัดโสภิดา เนตรวิจิตร ; กัญช์ อินทรโกเศศ 
102006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยจงกรมแก้ว พหลพลพยุหเสนา ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
112008การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการในกระบวนการขายระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท WW Technology (Thailand) Co Ltd.นิธิศ รัตนพงศ์อำไพ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
122008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มผลประกอบการของร้านชอนวาสปาภูริมา เอื้อปิยะชาติ; อภิรพี เศรษฐรักษ์ 
132008การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าและกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจบริการอู่ซ่อมเรือประมงเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันพีรพงศ์ สกุลทองไพศาล; ผุสดี พลสารัมย์ 
142008การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจทีวีดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์ MVTVวรวุฒิ ทวีปวรเดช; อภิรพี เศรษฐรักษ์ 
152007การศึกษาปัญหายอดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลงและกำหนดแนวทางการแก้ไขเชิงกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตในธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารเอบีซีภัทรอัญ ณัฏฐ์สิริเลิศพงศ์ ; วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
162008การศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจศูนย์บริการ Mercedes-Benz ของบริษัท ABC จำกัดไพโรจน์ มหาพิชยะกุล ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
172006การวางกลยุทธ์ด้านเชื้อเพลงก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)วราภรณ์ โคธา ; โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ 
182006การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของร้านกาแฟสบายคอร์เนอร์จริยา บรรพลา ; นภวรรณ คณานุรักษ์ 
192006การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของ JobsDB.comณรงค์พัชร์ ไพรวัน ; โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ 
202006การบริหารเชิงกลยุทธ์และแนวทางการใช้กลยุทธ์ เพื่อเติบโตในธุกิจอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท ดวงธรรมการก่อสร้าง จำกัดวันทณา เพิ่มบุญมา ; ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
212007การศึกษาเรื่อง "การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดเครื่องถ่ายเอกสารของ บริษัท A-M (ไทยแลนด์) จำกัด"พีรพงษ์ ทองย้อย; ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
222008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า กรณีศึกษา ทวีสมบัติอพาร์ทเมนต์ชฎิล สมพงษ์ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
232007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า กรณีศึกษา รินสุขเพลส จังหวัดเชียงใหม่จิดาภา สว่างพลอย ; ใจนุช ประยูรชาติ 
242008การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของโรงงานกิจรุ่งเรืองโลหะกัณฑ์สิทธิ์ แสงสว่าง 
252007การศึกษาสาเหตุถึงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อยอดขายของ หจก.ซี.เค.แมชชินทูล ที่มีอัตราลดลงกาญจนี นิลอร่าม ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
262008แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการโรงแรมริชแมนชั่นมากขึ้นอรวรรณ มังคะโชติ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
272008กลยุทธ์การเพิ่มการครองใจลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทยชนิตา สุวรรณโน ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
282007การศึกษาของบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถึงผลกระทบที่ทำให้ยอดขายลดลงและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแก้ไขวัชราภรณ์ ชาติทอง ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
292007การศึกษาปัญหาและการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท เอบี ประกันชีวิต จำกัดพรรณรวี ธนากรพัฒนา ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
302006การศึกษาปัญหารายได้ที่ลดลง และนำเสนอกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เฟอร์นิเจอร์สมเจตน์ ผู้ภักดีประเสริฐ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
312007การศึกษาปัญหาและแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันแบบยั่งยืนและการเติบโตของร้าน A อัญมณีวจิรา นิยมกิจ ; กัญช์ อินทรโกเศศ 
322007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษาบริษัท เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ออกบัตรเงินสด โอเค แคชคาร์ดพรชัย พงศกรเมธา; ผุสดี พลสารัมย์ 
332008การกำหนดกลยุทธ์ด้านธุรกิจในการพัฒนาส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวปาล์มโอลีฟ กรณีศึกษาบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัดวิชชุลดา อ่องสุวรรณ ; สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง
342007การศึกษากลยุทธ์การผลักดันบริษัท xxx จำกัด สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้กนกพร วงศ์จิตติยานนท์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
352007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของโรงพยาบาล Aพรพิศ ประดิษฐ์สิทธิกร ; ใจนุช ประยูรชาติ 
362006การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในด้านการลดต้นทุนของแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ประกอบระบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ดีไล้ท์ โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดVanichsuksumphan, Thitima ; นภวรรณ คณานุรักษ์ 
372007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหายอดขายที่ลดลงของโรงงานผลิตเสื้อโปโล กรณีศึกษาโรงงานเอ็มดีการ์เม้นท์ดวงนภา เทพมังกร ; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
382006Determinant of Satisfaction of Foreigner to Private Hospital in BangkokTharamongkhol, Promporn ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
392006Finding of Relationship between Organizational Culture and Business Ethicsเอกชัย อภิศักดิ์กุล 
402008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีภัทร์สิริย์ อินทร์รจนา ; สุพงษ์ วิบูลเศรษฐ์ 
412008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้ กรณีศึกษา บริษัท เฟล๊กซี่แพลนด์ ดีไซน์ จำกัดประสพโชค ชัยเลิศ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
422008การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพความได้เปรียบทางการแข่งขันกรณีศึกษา บริษัท A Course ประกันภัย จำกัด (มหาชน)สรยุทธ กฤตโยภาส ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
432010A Value Creation in Sustainable Tourism of Homestay Business: Case Study of Homestay at Ampawa Floating Market Area in Samutsonkhram Provinceอริสรา เสยานนท์ ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
442008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสต๊อก กรณีศึกษา บริษัท SAM จำกัดณัฐชา ทองพูน ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
452008การกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันเพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนของร้านไทยสุกรแปรรูปประเสริฐ ผลามิตร ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
462008การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท แมกซ์เกน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดพรพรรณ รุจิเรขเสรีกุล ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
472008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มกำไร กรณีศึกษา สวน ผอ. "น้อยหน่าเพชรปากช่อง" (อำเภอแกลง จังหวัดระยอง)ชุลีภรณ์ วิริยะรัตนพร ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
482008การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันภัย กรณีศึกษา บริษัท AAA ประกันภัย จำกัด (มหาชน)กมลพรรณ ภาณุศานต์ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
492008การศึกษาการใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจท่าทรายในเขตอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กรณีศึกษา บริษัทท่าทรายไฮเทค จำกัดอธิภัทร พนาสกุลการ ; ชนินทร์ อยู่เพชร 
502008การกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท PL ประกันชีวิตปิยรัตน์ เลิศวิวัฒนพงษ์ ; ใจนุช ประยูรชาติ 
Results 51-100 of 211 (Search time: 0.946 seconds).