Search: School of Business (BA)

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 101-150 of 211 (Search time: 0.822 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายของร้านอาหารโจ๊กร่วมใจ สาขาสุขุมวิท 23กานต์สินี ปัจฉิมอนันต์ ; ไชยพศ แจ่มใส 
22008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินกองทุนของธนาคาร SIAM เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)ขวัญหทัย มงคลเจริญโชค ; วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
32007การกำหนดกลยุทธ์ในการออกนิตยสารหัวใหม่ของบริษัท ABC (Thailand) Ltd.นรกมล กาญจนมณีเสถียร ; อัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ 
42007การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มจำนวนผู้เช่าของธุรกิจห้องเช่าบริษัท ABCปวีณา หรรษกุล ; สิริพันธ์ ดีศีลธรรม 
52007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของบริษัท ยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัดเกรียงไกร ประเสริฐสุขสกุล ; เอิ้อจิต ทัศนะภาคย์ 
62006การศึกษากลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดที่สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนศึกษากรณี บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)สุรีย์พร ศิริสุจริตธรรม ; โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ 
72007กลยุทธ์การเพิ่มรายได้ กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)อนงศ์นุช ธรรมเนียม ; นงนภัส แก้วพลอย 
82007การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานโครงการเครื่องทำความเย็น กรณีศึกษา บริษัท M-Compressor จำกัดซยาภิวัฒน์ หนูหนุน ; อุทัย รัตน์วิจิตต์เวช 
92008การกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มการเติบโตของรายได้ในธุรกิจผลิตรายการประเภทสารคดีโทรทัศน์ กรณีศึกษา บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จำกัดสุมลรัตน์ สกุลสิริทรัพย์ ; อริสรา เสยานนท์ 
102007การศึกษาพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการทำงานของบริษัท Advance Group จำกัดจิรภัทร พิทักษ์ปฐพี ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
112008การศึกษาปัญหาผลประกอบการลดลง ของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา บริษัท WC (ประเทศไทย) จำกัดชลลดา ทาทอง ; เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม 
122009The SCOR Model Application for Performance Evaluation of Plastic Recycles Manufacturing: Case Study of the Plastic Recycles Manufacturingเสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 
132006การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายบริษัท MIT ประกันภัยสุพจน์ เดชวาร; ทรรศนะ บุญขวัญ 
142008การพัฒนาคุณภาพในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท ภูลประสิทธิ์ จำกัดภาระวี สวรรค์ออก ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
152007การศึกษาและแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษา หอพักสตรี S.Rอัจฉรา รวงผึ้งหลวง ; ใจนุช ประยูรชาติ 
162007การศึกษาปัญหาและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของสถานีวิทยุ SEED 97.5 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)อุบลวรรณ นนทบุตร ; ใจนุช ประยูรชาติ 
172008การศึกษาการจัดการกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์กลุ่มนมพาสเจอร์ไรส์บริษัท ABC จำกัดพิเชฐ จวนรุ่ง ; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
182006การศึกษาปัญหาการพัฒนาทางการแข่งขันโดยการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ของ บริษัท เอ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)วิภา โรจน์ประเสริฐสุด; สุดา ปีตะวรรณ
192006การศึกษารูปแบบการบริหารงาน ของผู้บริหารระดับกลางที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัท น้ำมันพืช AAA จำกัดมณเฑียร นิลทคช; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
202007การศึกษากลยุทธ์เพื่อประสิทธิภาพด้านระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ภูริตา โชติจิรวุฒิ; สิริวรรณ โฉมจำรูญ
212007การกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มรายได้ในธุรกิจ มอเตอร์ไฟฟ้าของบริษัท เอบีดี โปรดักส์ จำกัดอนุเทพ เอี่ยมใจตรง; ปราณี เอี่ยมละออภักดี
222007การกำหนดกลยุทธ์องค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โยธยาพร รุ่งกิตติอมร; วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
232007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ค่าโฆษณาให้กับบริษัท เอซี พับบลิชชิ่ง จำกัดสุจิตรา วิจิตรจงกล
242007การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท โมเดล ABC จำกัดพันธ์ทิพย์ พันธุมะบำรุง; ผุสดี พลสารัมย์ 
252007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งชันบริษัท แป้งมันไทย จำกัดรุ่งโรจน์ กีรติพลกุล; ปราณี ละออภักดี
262007การพัฒนากลยุทธ์ในการรักษาความเป็นผู้นำ (Maintain Strategy) ในธุรกิจศูนย์ออกกำลังกาย ของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กช์พีเรียนช์ จำกัดสิบศักดิ์ ดรีวิมล; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
272007กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านเอกสารสัญญาสำหรับการให้สินเชื่อของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญานภาพร ทรงสมทรัพย์; สิริวรรณ โฉมจำรูญ
282007การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียในระบบ กรณีศึกษา บริษัท พีเอ็ม พลาสติก จำกัดวีระพล พันธุ์สาธิต; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
292006A Study on Factors Affecting Purchasing Decision on Thai Silk Handicraft of International Tourists in BangkokVadhanasindhu, Penthip ; Yoopetch, Chanin
302007การสร้างมูลค่าธุรกิจห้องเย็น ของ บริษัท ห้องเย็นวังน้อย จำกัดปนัดดา โฆศิริมงคล; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
312006กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าไทยสู่ตลาดโลก กรณีศึกษาตราสินค้า "Malee"เนาวรัตน์ ศิริวงษ์; สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง
322007การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับการให้บริการของธุรกิจนำเที่ยวทางเรือกรณีศึกษาบริษัท PAC จำกัดอัจฉริยา สุขประเสริฐ; รวิดา วิริยกิจจา 
332006การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกกรณีศึกษาร้านเสริมพาณิชย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์มลธิชา สีเหนี่ยง; ผุสดี พลสารัมย์ 
342007การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันการบริหารพื้นที่เช่า ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รามคำแหงเนติ์ เด่นสรศิริ; ผุสดี พลสารัมย์ 
352008แผนธุรกิจ บริษัททัวร์เชิงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนศุภกิจ เชี่ยวนพรัตน์; รัชดา ธูปทอง 
362006การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของยอดขายบริษัท T.Y.S. จำกัดดุลยวิทย์ พงศ์พิลาศลักษณ์ ; นภวรรณ คณานุรักษ์ 
372006การศึกษากลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจให้เช่าอาคาร "วาระศิริ"จิตวิภา วาระศิริ ; เสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 
382007กลยุทธ์การสร้างความอยู่รอดในธุรกิจขายปลีกเพลงและภาพยนตร์ กรณีศึกษาร้านเอ็มแอนด์เอ็มพลพิพัฒน์ อภิรัตน์ธนาธร ; สิริพันธ์ ดีศีลธรรม 
392007กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา บริษัท ABC โฮลดิ้งณรงค์ อุปรีย์ ; สิริพันธ์ ดีศีลธรรม 
402006The Study of Factor Affecting Buying Decision between European Car or Japanese Car in the Bangkok Metropolitan AreaTantiviriayangkul, Krittapak ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
412006Comparison of Jewelry Buying Decision between Dubai and BangkokKhan, Warisara ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
422006Demographic and Ethic Factors on Foreign and Local Consumer's Decision Making on Pirated Software in Bangkok in Case of Comparison between Western and Eastern PeopleWisetpothchanakit, Suphon ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
432007การพัฒนากลยุทธ์สำหรับวารสาร BL&Rประภาพรรณ แวววุฒินันท์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
442006การศึกษาปัญหาเพื่อการจัดการระบบการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเอลวิล สินธารทอง ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
452007Key Service Quality Dimensions of Logistic Servicesภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
462006การศึกษาปัจจัยผลกระทบของกระบวนการทำงานต่อองค์กรและการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบริษัท ล็อกชเล่ย์ จำกัด (มหาชน)สุปราณี นินาทเกียรติกุล ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
472006การศึกษาแนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนากลยุทธ์ในการวางแผนโครงการก่อสร้าง (Project Planning) ของบริษัทก่อสร้างรัชนี แจ้งอรุณ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
482007กลยุทธ์การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปริชาติ รัตนฤทธิกุล; วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
492008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการของร้านอาหารกึ่ง-ผับ ABCแพรวพิมพ์ รัคสิกรณ์; อภิรพี เศรษฐรักษ์ 
502008แผนธุรกิจการนำเข้าสินค้าประเภทมอนิเตอร์ติดรถยนต์จากประเทศจีนปิยะ ศิริเลิศสถิต; อภิญญา ปุ้ยพันธวงศ์ 
Results 101-150 of 211 (Search time: 0.822 seconds).