Search: School of Accountancy (AC)

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 60 (Search time: 0.786 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12007Quality of Earnings and Operating Efficiency of Thai Commercial Banksอรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ 
22008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรของ บริษัท เอ จำกัดวาสนา ธชทรงธรรม ; รุ่งทิพย์ อักษรสาร 
32006กลยุทธ์การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษีให้สอดคล้องกับระบบเครือข่ายรัษฎากรกรณีศึกษา สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7ปริพล แผนทัด ; อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ 
42008กลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำจังหวัดในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4สุกัญญา มงคลวรกิจชัย ; กฤติยา ดาบเพชร 
52007กลยุทธ์การจัดการสินค้ากรณีศึกษา บริษัท เฟอร์นิเจอร์ไทย จำกัดสมวรรณ วีระวนิชย์พัฒนา ; อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ 
62007กลยุทธ์เพิ่มผลการดำเนินงานกรณีศึกษา บริษัท เจ. เฟรท จำกัดจุฑามาศ เสาร์สิงห์ ; รุ่งทิพย์ อักษรสาร 
72008กลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของบริษัท ทีทีพี โปรดักส์ จำกัดศิริพร กิจพนาพร ; รุ่งนภา ฉัตรฐิติ 
82007กลยุทธ์ในการบริหารลูกหนี้ของบริษัท บี.อาร์.เอส จำกัดปาริชาติ ศรีจันทร์ ; เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ 
92006กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ก่อสร้างดวงนภา ปรีชาชนะชัย ; วนิดา สมส่งกุล 
102007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ของบริษัท เจริญประกันภัย จำกัดวิชัย เสถียรุจิกานนท์ ; เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ 
112011An Investigation of Accounting Information Quality: A Comparative Study ofListed Companies on the Stock Exchange of Thailand and ChinaAcaranupong, Kittima 
122008การวางแผนการเชื่อมโยงระบบการใช้ทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning)กรณีศึกษา บริษัท พระประแดงเซฟสตีล จำกัดสุมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์ ; สุนีย์ ตฤณขจี 
132006การบริหารงานยุคใหม่สำหรับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2นิภาพรรณ ชุมพล ; สุนีย์ คล่องการพานิช 
142007กลยุทธ์การขยายตัวของธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานต์ กรณีการศึกษา บริษัท เอกดำรง เทรดดิ้ง จำกัดศุจิมบัส บำรุงรักษ์ ; ร่มโพธิ์ อุดล 
152007กลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรกรณีศึกษาของ บริษัท OSP ประกันภัย จำกัดอัมพาพร เลิศเบญจกรณ์ ; กิติมา อัครนุพงศ์ 
162006การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัท ประกันชีวิตรุ่งเรือง จำกัดภัทรภร ฉิมครบุรี ; สุรีย์พร เศรษฐจินดา 
172007กลยุทธ์การเพิ่มกำไรยั่งยืน : กรณีศึกษาบริษัท อัญมณีคู่บารมี จำกัดอรุณีย์ ใจขุน ; ลินดา พัฒนวิทยากุล 
182014The Relationship between Intellectual Capital, Firms’ Market Value, and Financial Performance: Empirical Evidence from Asian CountriesNimtrakoon, Sirinuch 
192007การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ไทย จำกัด (มหาชน)วราวุฒิ อยู่เกตุ ; นิยะดา ชุณหวงศ์ 
202007กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอโศกมณฑา รักษ์พิทยานนท์ ; สุวิมล กิตติสุวรรณ์ 
212005Net Income Per Head of Students between the Students in the Field of Pure Science and the Field of Social ScienceEagpaopunt, Tanaporn 
222008การศึกษาปัญหาและแนวทางเพื่อกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ กรณีศึกษา บริษัท เออาร์ เรสซิเด้นส์ จำกัดอิทธิโชติ แสงศรี ; ปิยบุตร วิภาตะศิลปิน 
232008กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร กรณีศึกษา สำนักงานสรรพากรภาค 1อัจฉรา นิยมพานิชพัฒนา ; สุวิมล กิตติสุวรรณ์ 
242008การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน บริษัท ครัวไทย จำกัดพรทิพย์ ธเนสบรรลือ ; ชัชรัช ศิริทองถาวร 
252007การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ ก.วิชัย ตันติชนะกุล ; สุวิมล กิตติสุวรรณ์ 
262007กลยุทธ์การขยายธุรกิจอุตสาหกรรมปลาทูน่าสำเร็จรูปของบริษัท ซี เอฟ ฟู้ดส์ จำกัดสุวรรณี งามเมือง ; วนิดา สมส่งกุล 
272007การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการใช้ข้อมูลระบบ เครื่อข่าย INTRANET ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1วรวิทย์ สาธิตสวรรค์ ; สมใจ จันทร์เต็ม 
282008กลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)เสาวณีย์ วงศ์เลิศวิทย์ ; สวนีย์ มานิตย์ธนินท์ 
292008วิเคราะห์และออกแบบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธุรกิจกลุ่มปิโตรเคมี กรณีศึกษา บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัดอรุณวรรณ สิทธิวัง ; สุนีย์ ตฤณขจี 
302006ความอยู่รอดและการเจริญเติบโตของบริษัท พี แอนด์ เจ จำกัดนุจรินทร์ เหล่ามงคลนิมิต ; ชัชรัช ศิริทองถาวร 
312006กลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรของบริษัทซีเอ็น ชิปปิ้ง จำกัดนวพรรษ แย้มเพริศศรี ; ชนะพันธุ์ จันทรารมย์ 
322008การพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาวิสหกิจชุมชน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ธีรยา เหล่าบุศณ์อนันต์ ; ฐิติพร สงวนพันธุ์ 
332007กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ บริษัท ดีแอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดอารมณ์ ปานเนตร ; เดชา อินเด 
342006การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาองค์กรของบริษัท เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัดรุ่งฤดี ฟักบำรุง ; อรัญญา ภาณุศานต์ 
352006Factors Affecting Decision-Making in Pursuing the Master of Business Administration Degree in Accounting at University of the Thai Chamber of Commerceจันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ ; นพดล ยุทธสุขประเสริฐ 
362008การศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ และพัฒนาตำแหน่งการแข่งขันใหม่ กรณีศึกษา บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)ไพรัตน์ หวนมณีวัฒน์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
372008การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)ชัยวัฒน์ คนึงเหตุ ; เยาวลักษณ์ ไพฑูรย์ 
382008กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบบัญชีด้านการตรวจรับและการตรวจจ่ายของบริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัดอรณิช วาณิชย์ศรีรัตนา ; อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ 
392007กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บหนี้ของบริษัทผลิตภัณฑ์โกลบอลเพน(ประเทศไทย) จำกัดอโนชา แก้วเลิศดิลก ; นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ 
402006กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของบริษัท เอส.บี ฟู้ด จำกัดบุญมา ชินวรรณบุตร ; วราภรณ์ บูรณนธุ์วิวัฒน์ 
412007การเพิ่มประสิทธิภาพโดยลดระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งอำนาจอนุมัติสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ ของธนาคารสยาม จำกัด (มหาชน)อัมพร เรืองฤทธิ์ ; เพ็ญศรี นวมงคลวัฒนา 
422006การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานปฏิบัติการที่บริษัท ทัก จำกัดฐิติรัตน์ ติยะวิวัฒน์ ; อังสนา ศรีประเสริฐ 
432010A Study on Accounting System and Internal Control of Private Hospitals Business with over of 100 Beds in Bangkok Areaจันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ 
442008การกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัท บุรินทร์ จำกัดดาราภรณ์ เรืองโชติวิทย์ ; สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล 
452008กลยุทธ์ความอยู่รอดของธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PPPกิติกร เลี้ยงหิรสิทธิ์ ; อรพิน เหล่าประเสริฐ 
462007กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบริษัท C-SA Can จำกัดอังคณา เซ่งประเสริฐ ; กฤติยา ดาบเพชร 
472006การก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชียุคใหม่ : สำนักงานแอคเคาท์ติ้ง &คอนซัลแทนส์วรรณา ศิริอุบลวัฒนา ; กฤติยา ดาบเพชร 
482008กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท พัฒนะประกันภัย จำกัด (มหาขน)วรนุช งามสัตยวณิช ; กฤติยา ดาบเพชร 
492007การพัฒนากระบวนการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรีปรีดี เกตุพันธ์ ; สุนีย์ คล่องการพานิช 
502007การพัฒนาระบบการควบคุมด้านการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีศิริพร ห้วยแก้ว ; กฤติยา ดาบเพชร 
Results 1-50 of 60 (Search time: 0.786 seconds).