Search: School of Accountancy (AC)

Start a new search
Add/Remove Filters (2 filters currently applied)

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.151 seconds).
 |  Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008กลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำจังหวัดในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4สุกัญญา มงคลวรกิจชัย ; กฤติยา ดาบเพชร 
22007กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบริษัท C-SA Can จำกัดอังคณา เซ่งประเสริฐ ; กฤติยา ดาบเพชร 
32006การก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชียุคใหม่ : สำนักงานแอคเคาท์ติ้ง &คอนซัลแทนส์วรรณา ศิริอุบลวัฒนา ; กฤติยา ดาบเพชร 
42008กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท พัฒนะประกันภัย จำกัด (มหาขน)วรนุช งามสัตยวณิช ; กฤติยา ดาบเพชร 
52007การพัฒนาระบบการควบคุมด้านการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีศิริพร ห้วยแก้ว ; กฤติยา ดาบเพชร