Search:

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 57 (Search time: 0.597 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12007การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน ของบริษัท ฟ้าใส จำกัดณัฐสุนันท์ ลิขิตรานุสรณ์ ; สุรพงษ์ พินิจกลาง 
22007Discovering Business Object Pattern (BOP) Using Integrating Ontologies Library: Tourism and Travel Business Object Pattern DomainSiricharoen, W.V. 
32008Object-Oriented Developing System for Seminar Book Management Case study: Computer Science Seminar BookSukwilai, Areewan 
42011Physico-chemical and Functional Properties of Bambara Groundnut Flour and Its ApplicationsEkthamasut, Kamontip 
52013Socio-Economic Household Data Analysis Using the Clustering and Association Technique for Data Miningชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ; สิริธร เจริญรัตน์ ; Mongkolsripattana, Sasithorn 
62011Microencapsulation of Extract from Mango Seed Kernel WasteMaisuthisakul, Pitchaon 
72008แนวทางการนำ Incident Management บนมาตรฐาน ITIL เข้ามาใช้ในองค์กรอิทธิพล ลีธวัชชัย 
82007การศึกษาเชิงกลยุทธ์การจัดการฟาร์มสุกร กรณีศึกษา บริษัท สุกรไทยกานต์กมล กาญจนโรมนต์ ; อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ 
91999Properties of Flour from Durian Seeds and Its Applicationสิรินาถ ตัณฑเกษม 
102006การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยกรณีศึกษา สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนออกของ(Shipping)เลอศักดิ์ คุ้มม่วง ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
112008การศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการในธุรกิจเบเกอรีระดับพรีเมียม กรณีศึกษา บริษัท AAA เบเกอรี จำกัดวิลาพร เตียประสงค์ ; เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์ 
122008ศึกษาพฤติกรรมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ของผู้เสียภาษี ที่ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549-31 มีนาคม 2549พัชรินทร์ อ่อนดี 
132008การขับเคลื่อน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในรูปแบบรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกนก โลหะปิยะพรรณ 
142008การพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้ทางด้าน Application ภายในองค์กร กรณีศึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยุวธิดา ขยันการ ; ธนกรณ์ แน่นหนา 
152008การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลตัวอย่างลายเซ็นของลูกค้า กรณีศึกษากลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดกษมา สามห้วย ; ธำรงรัตน์ อมรรักษา 
162008แนวทางการพัฒนาระบบรับประกันการส่งออก กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเจียมใจ ประทุมมา ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
172008การกระจายข้อมูลข่าวสารของบริการ RSS ด้วย sms กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยณรงค์ฤทธิ์ สงวนวงศ์ 
182007Evaluation of Konjac Flour and Soy Protein Isolate on Physicochemical Properties of Native Starches and Its Applicationอดิศักดิ์ เอกโสวรรณ 
192006Comparison of Statistical Techniques for Forecasting Stock - Price Movementsบุญหญิง สมร่าง 
202013Mutation Operators for OCL SpecificationsPanuchart Bunyakiati 
212009Knowledge and Interest in Computer Related Offences of Undergraduate Computer Science Students in Private Universities in Bangkokสิริธร เจริญรัตน์ ; ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ 
222007Antimicrobial and Antioxidant Activity of Some Thai Medicinal Plantsธีรวุฒิ หวังอำนวยพร ; รัชนี ไสยประจง 
232005Properties of Tomato Seed Meal and Its ApplicationEkthamasut, Kamontip 
242007Purification and Characterization of Serine Proteinase from Alkaliphilic Bacillus sp. RS1รัชนี ไสยประจง ; สุรพงษ์ พินิจกลาง ; Ratanakhanokchai, Khanok 
252013Influence of Konjac Flour on Characteristics of Milk and Egg White Proteins in Model Systems and Application in Gluten-free Muffinsอดิศักดิ์ เอกโสวรรณ 
262006การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจที่ปรึกษาความปลอดภัยด้านอาหารศิริชัย สาเรือง ; เหมือนหมาย อภินทนาพงษ์ 
272006การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การผลิต Omega-3 จากสาหร่ายกลุ่ม Schizochytrium sp. ของบริษัทช้างน้อย จำกัดจักรตุพร วิสุทธิพันธ์ ; ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์ 
282006กลยุทธ์การสร้างศักยภาพในการแข่งขันอดินันท์ มานะสุขเจริญพร ; สุรพงษ์ พินิจกลาง 
292006การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาด กรณีศึกษาร้านสุคนธ์ดลยา คณานับ ; ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์ 
301997Improvement in Production of Low-fat Pork Sausage, Minced and Preserved Pork and Chicken Products (Moo yo and Kai yo) Made With Konjac Flourอดิศักดิ์ เอกโสวรรณ 
312006Chemical Composition and Physico-Chemical Properties of Chinese Water Chestnut (Eleocharisdulcis Trin.) Flour and StarchRujirapisit, Panid 
322013Purification and Characterization of α-amylase from Some FruitsLuangborisut, Pornchai ; Sittikityotin, Patcharee 
332007การศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อลดข้อร้องเรียนด้านคุณภาพของบริษัท ไทยโฟรเซนซีฟูดส์ จำกัดกัลยารัตน์ ชัยชัชวาล ; ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์ 
342007การศึกษากลยุทธ์การบริหารร้านอาหาร (ด้านต้นทุน) กรณีศึกษา ศูนย์อาหารราชาวดีธัญวรรณ ชื่นบาน ; พัชรี ปานกุล 
352009Purification and Characterization of Cysteine Proteinase from Some Vegetables and fruitsรัชนี ไสยประจง ; สุรพงษ์ พินิจกลาง ; Ratanakhanokchai, Khanok 
362006Analysis of Cadmium Content in Cephalopod for ExportingSangkaeo, Witchuda 
372013Improving the Communication Performance of Distributed Animation Rendering Using BitTorrent File SystemNamfon Assawamekin ; Kijsipongse, Ekasit 
382008การศึกษาเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและการลดต้นทุนในองค์กรไก่แปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท Thai Poultry จำกัดภาณุพล สหนันท์พร ; สุภางค์ เรืองฉาย 
392009Knowledge and Understanding in Computer Related Crime Act B.E 2550 (2007) of Graduated Information Technology Students in Private Universities in Bangkokชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ; สิริธร เจริญรัตน์ 
402013A Study of Phenolic Extract Mouthwash from Mango Seed KernelMaisuthisakul, Pitchaon 
412008ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการบิตทอร์เรนต์ต่อการดาวน์โหลดไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์เจษฎา แสงชูโต ; ธนกรณ์ แน่นหนา 
422008การศึกษาแนวทางในการนำ SOA มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน Customer Dealer and Channel Service Front End Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างหน่วยงาน กรณีศึกษาบริษัท Advanced Info Service PLC. (AIS)ธนสาร ไชยวัฒน์วิศิษฎ์ ; ประสบโชค ประมงกิจ 
432007การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการ กรณีศึกษาโรงงานชุมชมหลวงจัดหวัดสกลนครวัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล ; ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์ 
442007การศึกษากลยุทธ์การวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม้ จำกัดสมใจ มากหวาน ; พัชรี ปานกุล 
452006กรณีศึกษาของธนาคาร ABC จำกัด(มหาชน) ปัจจัยความล้มเหลวของการพัฒนาระบบ ITลัดดาวรรณ รัตนเรือง ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
462009The Use of Pra Seed (Elateriospermum tapos Bl.) in Combination with Maltodextrin as Fat Substitute in Ice Creamอัญชัน ชุณหะหิรัณย์ 
472007การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการขยายตลาดไป สู่ภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุดรธานี) ของบริษัท ขนมจีบซาลาปา จำกัดกฤชนันท์ โสตารัตน์ ; Maisuthisakul, Pitchaon 
482006กรณีศึกษา CSF ของ Software ERP ในบริษัท Super Central Gasกิตติ สุทธิสัตยาภรณ์ ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
492008กลยุทธ์การดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดคณะกลุ่มทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษาการนำระบบ Retain มาใช้ของบริษัทตรวจสอบบัญชีข้ามชาติแห่งหนึ่งกุลญา ประสงค์กิจ ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
502008การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยอายุทธ กมุททรง ; ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ 
Results 1-50 of 57 (Search time: 0.597 seconds).