Search: EC: Conference Papers

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-17 of 17 (Search time: 0.353 seconds).
 |  Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12007ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถปิกอัพขนาด 1 ตัน กรณีศึกษาในเขตพญาไทริญญารัฐ จินนิกร ; หฤทัย มีนะพันธ์ 
22006การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกิจการโรงงานน้ำแข็ง จังหวัดปทุมธานีปรเมษฐ์ มังกรพานิชย์ ; คมกริช ถาวรวันชัย ; หฤทัย มีนะพันธ์ 
32007ปัจจัยที่เป็น่ตัวกำหนดการก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทย : กรณีศึกษาหลังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจรัตนา นิ่งน้อย ; วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์
42007การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแฟคตอริ่งของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครวิชัย เกียรติ์ภราดร ; สมพร กิตติโสภากูร 
52006ผลกระทบของการขยายตัวของดิสเคานท์สโตร์ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมก่อนและหลังมีการปรับปรุงร้านในกรุงเทพมหานครพัชรี ทองเหลืองสุข ; คมกริช ถาวรวันชัย 
62006ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยรนิษฐา เกสรวิจิตร ; พรพงศ์ สุมานันท์
72007Sufficiency Economy: The Solution for Key Success in Supply Chain ManagementTongkaew, Santi
82006พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวรัตม์ ปกรณ์ธนกิจ; คมกริช ถาวรวันชัย ; ณัฏฐกิษฐ นบนอบ 
92006ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายภาษีของประชากรแฝง กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานครบงการ รัตโนดม; คมกริช ถาวรวันชัย ; ณัฏฐกิษฐ นบนอบ 
102006การศึกษาบทบาทของหนี้สาธารณะที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกุลสุรัตน์ ม่วงทอง ; ธนวรรธน์ พลวิชัย 
112007การศึกษาถึงปัจจัยที่กำหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยวิภาวดี สมสวัสดิ์; พรพงศ์ สุมานันท์
122007การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการศูนย์อาหารในสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษาศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพละศักดิ์ ลูกบัว ; เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ; นิฐิตา เบญจมสุทิน 
132007ผลกระทบต่ออุปสงค์ของการนำเข้ารถยนต์และชื้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย ที่เกิดจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นศิริญญา สาระพัด; ธนวรรธน์ พลวิชัย 
142006การวัดกับดักสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทยเกรียงไกร เจนกิจจาไพบูลย์ ; นงนุช พันธกิจไพบูลย์ 
152007ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการเล่นพนันหวยใต้ดิน กรณีศึกษา เขตบางขุนเทียนรัตนา เตชะวณิช; หฤทัย มีนะพันธ์ 
162006การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานครมุนาวุฒิ เศลาอนันต์ ; พนารัช ปรีดากรณ์ 
172007ความเป็นไปได้ทางการเงินในการประกอบธุรกิจ ร้านกาแฟพรีเมี่ยม ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้าสุเจตน์ สุปราณี; พนารัช ปรีดากรณ์ 
Results 1-17 of 17 (Search time: 0.353 seconds).

 

  • previous
  • 1
  • next