Results 1-50 of 1433 (Search time: 0.066 seconds).
 |  Relevance
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12547ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้จัดการฝ่ายบัญชี กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร / เพชรดา เพิ่มประยูร.เพชรดา เพิ่มประยูร 
22544การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการซื้อกระเป๋าถือสตรี (กระเป๋าเลียนแบบ) ของสตรีไทยในเขตกรุงเทพมหานคร / รวีวรรณ วงศ์แสนประเสริฐ.รวีวรรณ วงศ์แสนประเสริฐ 
32547ความคิดเห็นของพนักงานบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา / ฐิตินันท์ คําเจริญ.ฐิตินันท์ คําเจริญ 
42548การวิเคราะห์ภาคตัดขวางของพฤติกรรมและฟังก์ชันการบริโภคของครัวเรือนไทย = A Cross-section analysis of the Thai households consumption behaviors and the relevant functions / วาทิตร รักษ์ธรรม.วาทิตร รักษ์ธรรม 
52547การวางระบบบัญชีสําหรับวิสาหกิจขนาดย่อม ประเภทซื้อมาขายไป กรณีศึกษา ร้านส่งเสริมวัสดุก่อสร้าง / ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี.ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี 
62551การกําหนดกลยุทธ์เพื่อใช้ในการแข่งขันของธุรกิจขายส่งเฟอร์นิเจอร์ ประเภทถอดประกอบ (KNOCKDOWN) [ซีดี-รอม] / วลัยพร แซ่ด่าน.วลัยพร แซ่ด่าน 
72548การสร้างแบบจําลอง BSC/KPI เพื่อเป็นโครงการนําร่องในงานธนาคาร / ทนงศักดิ์ สิงห์ทอง.ทนงศักดิ์ สิงห์ทอง 
82549An Evaluation of service attributes for measuring American tourists' satisfactions : a case study of Pattaya City = การประเมินผลคุณลักษณะการให้บริการเพื่อวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน : กรณีศึกษาเมืองพัทยา / Apiyuch Glubsri.Glubsri., Apiyuch 
92545ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่บ้าน กรณีศึกษาบริษัท ที.ที.ซี จํากัด / ศิริวรรณ มณีเกษมสุข ; สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.ศิริวรรณ มณีเกษมสุข 
102549ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสื่อสารการตลาดของผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อประเภทบุคคลรายย่อย กับรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = The Relationship between marketing communication factors of the personal loan provider's (hire-purchase type) and lifestyle and personal loan behavior of the consumer in Bangkok metropolitan / นิจพร วรพจน์พิศุทธิ์.นิจพร วรพจน์พิศุทธิ์ 
112548ปัจจัยสําเร็จในการใช้ open source software (LinuxTLE และ openoffice) เพื่อการบริหารจัดการองค์กร ในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จํากัด / ชัชชัย พิทักษ์วงษ์.ชัชชัย พิทักษ์วงษ์ 
122551การศึกษาปัญหาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท พโรทัยการพิมพ์ จํากัด [ซีดี-รอม] / ดนัย อัคควัฒนานุกูล.ดนัย อัคควัฒนานุกูล 
132544ความพึงพอใจต่อการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานในองค์กร / พรเทพ ศรีสมบัติ.พรเทพ ศรีสมบัติ 
142548ระบบสนับสนุนการศึกษาออนไลน์โดยใช้เวบแอพพลิเคชั่น / จักริน นพรุจนธาดา.จักริน นพรุจนธาดา 
152547การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร / ศุภวรรณ์ ธรรมชัยเดชา.ศุภวรรณ์ ธรรมชัยเดชา 
162548ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยี 3D ต่อความพึงพอใจของผู้เข้าชม website ของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท @Models จํากัด = Impact study of 3D technology to satisfaction of on-looker website for product case study : Company @Models Co., Ltd. ภัทราภรณ์ ศรีเข้ม.ภัทราภรณ์ ศรีเข้ม 
172549การวัดระยะจุดต่อจุดเพื่อใช้กับไม้เท้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยผู้พิการทางการเห็น = Point to point distance measurement using ultrasonic for excellent stick / ระบิน ปาลี.ระบิน ปาลี 
182548การวิเคราะห์คําขอสินเชื่อ โดยใช้ระบบ Data warehousing กรณีศึกษา ธนาคาร ABC จํากัด (มหาชน) / นันทพร วัสสานกูล.นันทพร วัสสานกูล 
192549Determinants affecting foreign direct investment in Bhutan : perception of government officers in "BIMST-EC" member countries = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงใน ภูฐาน ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในกลุ่มประเทศสมาชิก "BIMST-EC" / Sonam Jigme.Sonam,, Jigme, 
202548การศึกษาความเป็นไปได้ในการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานราชการ (กรณีศึกษา กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) / ปิยวรรณ คุ้มวงศ์.ปิยวรรณ คุ้มวงศ์ 
212548การนําทฤษฎี OSPF และ minimal spanning tree เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด / วาทิน วงษ์มณี.วาทิน วงษ์มณี 
222544การวิเคราะห์บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากัดโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน / สมถวิล วงษ์เทศ.สมถวิล วงษ์เทศ 
232548ศึกษาปัญหาการลาออกและกําหนดกลยุทธ์ของบริษัท MM Group / มยุรี เป็ดทอง.มยุรี เป็ดทอง 
242548แบบจําลองการจราจร / อํานาจ เจนพานิชทรัพย์.อํานาจ เจนพานิชทรัพย์ 
252548การศึกษาประโยชน์และผลกระทบของการรวมศูนย์ data center ขององค์กรขนาดใหญ่ กรณีศึกษา กลุ่มทรูคอปอร์เรชั่น = Advantage and impact for consolidation in data center of large corporation : case study : True Corporation Group / อรรถวุฒิ คําประดิษฐ์.อรรถวุฒิ คําประดิษฐ์ 
262547ศึกษาความเป็นไปได้ในการทํา Data center กรณีศึกษาบริษัท JobsDB Recruitment (Thailand) = Data center design : case study JobsDB Recruitment (Thailand) / เจษฎา นรากิจพงศ์.เจษฎา นรากิจพงศ์ 
272548การนําระบบเครือข่าย Wireless Lan มาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / ปนัดดา บุญสิงห์.ปนัดดา บุญสิงห์ 
282548การนําเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา การบริการลูกค้าของบริษัทคอมพ์ดีเวลลอปเปอร์ จํากัด / จารุวัฒน์ หนูนู่น.จารุวัฒน์ หนูนู่น 
292549ศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้งานระบบรีโมทเซนซิ่งในการควบคุมระยะไกลผ่านระบบดาวเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานในระบบ Modem Isdn ในการเปิดปิดอุปกรณ์ PLC ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา / ก้องภพ ทัพเจริญ.ก้องภพ ทัพเจริญ 
302548การศึกษาความเป็นไปได้ในการระบุตัวตนลูกค้า โดยการสแกนม่านตาเปรียบเทียบกับการอ่านลายนิ้วมือ = Identify customer compare by retina scan and fingerprint scan / พันธุ์เทพ รอดประชา.พันธุ์เทพ รอดประชา 
312548การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย เครื่องดื่มผงรสช็อคโกแลต สําหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Hyper Market) / เอกภัทร สุวรรณรัตน์.เอกภัทร สุวรรณรัตน์ 
322549Factors affecting the consumer's decision on buying shoes : a case study of students in Ho Chi Minh City, Vietnam / Chitpan Kanhasiri.Kanhasiri., Chitpan 
332549การศึกษาความเป็นไปได้ในการนํา Web service มาสนับสนุนการทําธุรกิจไวน์ในประเทศไทย / สมพร สําอางค์ศรี.สมพร สําอางค์ศรี 
342548ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ออเร้นจ์ = The Effectiveness of marketing communications towards Orange mobile phone purchasing decision / ไข่มุกข์ สุคันธรัตน์.ไข่มุกข์ สุคันธรัตน์ 
352548การศึกษาและออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลภายในองค์กร กรณีศึกษา องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ / สวรักษ์ ลีวรวัฒน์.สวรักษ์ ลีวรวัฒน์ 
362548การศึกษาปัญหาและการกําหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังของบริษัทยูพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) / ภาสกร อุดมเชียร.ภาสกร อุดมเชียร 
372548การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย กรณีศึกษา สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนออกของ (Shipping) / เลอศักดิ์ คุ้มม่วง.เลอศักดิ์ คุ้มม่วง 
382548การวางกลยุทธ์ด้านเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วราภรณ์ โคธา.วราภรณ์ โคธา 
392548การศึกษาปัญหาเพื่อการจัดการระบบการทํางานของบริษัท AM จํากัด ให้มีประสิทธิภาพ / เอลวิล สินธารทอง.เอลวิล สินธารทอง 
402549ระบบการสนับสนุนการศึกษาออนไลน์โดยใช้เว็บแอพลิเคชัน (เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์) / พิชิต รู้ใหม่.พิชิต รู้ใหม่ 
412549การเปิดรับข่าวสารการสื่อสารการตลาดของยาสีฟันสมุนไพรที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อใช้ยาสีฟันสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = The Effect of marketing communication exposure on the Bangkok metropolitan consumer's atitude and usage-purchasing behavior toward the herbal toothpaste / ฐิตินาฏ เจดีย์.ฐิตินาฏ เจดีย์ 
422548การศึกษาสาเหตุ และกําหนดกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของยอดขายสามพี่น้องคาเฟ่ทั้งยอดขายรวม และยอดขายเฉลี่ยต่อสาขา บริษัท สามพี่น้องเบเกอรี่ จํากัด / วรรณฤดี ตั้งประเสริฐกิจ.วรรณฤดี ตั้งประเสริฐกิจ 
432548กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาการยกเลิกกรมธรรม์ของช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ กรณีศึกษา บริษัท XYZ จํากัด / พีรพงษ์ จิตจาตุรันต์.พีรพงษ์ จิตจาตุรันต์ 
442549Business presentation techniques by the MBA students at UTCC / Natavat Kiratinitinon.Kiratinitinon., Natavat 
452550ปัญหาการสื่อสารการตลาดและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์กําจัดยุงของบริษัท แพนไซเอ็นซ์ จํากัด [ซีดี-รอม] / วงศ์ธิดา จันทวิกุลบุตร.วงศ์ธิดา จันทวิกุลบุตร 
462551การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยการวางผังกระบวนการผลิตและการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทําเบาะ AAA [ซีดี-รอม] / ธันยพร ทองเถื่อน.ธันยพร ทองเถื่อน 
472550แผนธุรกิจการส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองอี้อู) [ซีดี-รอม] / วรนาถ ตั้งธัชทอง.วรนาถ ตั้งธัชทอง 
482549การศึกษากระบวนการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้รถยนต์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [ซีดี-รอม] / วรนุช ทองธรรมสกุล.วรนุช ทองธรรมสกุล 
492550การศึกษาปัญหา และกําหนดกลยุทธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร XYZ [ซีดี-รอม] / ธีระสาร คมวัน.ธีระสาร คมวัน 
502551กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเงินยืมทดรอง [ซีดี-รอม] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ปิยะรัตน์ คล้ายแย้ม.ปิยะรัตน์ คล้ายแย้ม 
Results 1-50 of 1433 (Search time: 0.066 seconds).