Search:

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 1433 (Search time: 0.11 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12547The Demand for translation in Thai SMEs = ความต้องการงานแปลในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก / Wilasinee Artsmiti.Artsmiti., Wilasinee 
22547การเปรียบเทียบกลวิธีการนําเสนอและภาษาในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2544 และปี พ.ศ. 2545 = Comparative study of presentation strategy and language used in public relation posters Office of Narcotics Control Board in 2001 and 2002 ชญานนท์ วัฒนะกีวงศ์.ชญานนท์ วัฒนะกีวงศ์ 
32548การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อบ้านมือสองในกรุงเทพมหานคร / นวลจันทร์ หงส์สุวรรณเกศ.นวลจันทร์ หงส์สุวรรณเกศ 
42548การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโฆษณาของสถานลดนําหนัก มารี ฟรานซ์ บอดีไลน์ / ปัตจรรยา สุขเจริญคนา.ปัตจรรยา สุขเจริญคนา 
52544ศึกษาการใช้เงินนอกระบบในการลงทุน และการดําเนินการของอุตสาหกรรมขนาดย่อม ในจังหวัดกาฬสินธุ์ / ชูพงษ์ พันธุ์แดง.ชูพงษ์ พันธุ์แดง 
62548Key factors affecting the performance of foreign direct investment in Cambodia / Vichea, Suon.Suon., Vichea, 
72547การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้หลักการ UML บนฐานข้อมูลเชิงวัตถุ = Information system design and implementation using UML on OODB / ณพัชร์วดี แสงบุญนํา.ณพัชร์วดี แสงบุญนํา 
82547การประเมินผลโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังจากเริ่มดําเนินโครงการแล้ว = An Ex-post evaluation of Pasak Jolasit Dam project / กิตติพงษ์ โปษกะบุตร.กิตติพงษ์ โปษกะบุตร 
92547การสร้างสีสันข่าวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ = The Coloring of economics news in Thairath newspaper / ธันยกร เจนภาษาธันยกร เจนภาษา 
102548การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : หลักทรัพย์กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ภารดี ภู่งาม.ภารดี ภู่งาม 
112548การศึกษาปัจจัยของผู้บริโภคที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ เลือกซื้อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร / กานต์สินี พูลพจน์.กานต์สินี พูลพจน์ 
122546ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (UBC) กรณีศึกษาจังหวัดตราด / อลงกต จิตงามสุจริต.อลงกต จิตงามสุจริต 
132546ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อภาวะผู้นําของผู้บังคับบัญชา กรณีศึกษาเฉพาะช่างซ่อมบํารุงอากาศยาน ของ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) / แดน ศิริรณรงค์.แดน ศิริรณรงค์ 
142548การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ปิยะดา โพธิหัง.ปิยะดา โพธิหัง 
152546การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร / รัตติยา นิลจํารัส.รัตติยา นิลจํารัส 
162546การศึกษาพฤติกรรมการดื่มและปัจจัยการตลาดที่คนวัยทํางานใช้ประกอบการพิจารณาในการดื่มน้ําชาเขียวสําเร็จรูป / เฉลิมพล วงศ์จรรยา.เฉลิมพล วงศ์จรรยา
172546การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จุฑาลักษณ์ ชุมชนะ.จุฑาลักษณ์ ชุมชนะ 
182543การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคสตรีที่มีต่อผงซักฟอกสูตรเข้มข้น / จุลลิกา พานิชเจริญ.จุลลิกา พานิชเจริญ 
192545การศึกษาปัจจัยที่นักลงทุนชาวไทยใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว / จันทร์สมร วงไชย.จันทร์สมร วงไชย 
202544ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการที่อยู่อาศัยในอนาคตของกลุ่มแรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เสาวณีย์ เจษฏาวรางกูล.เสาวณีย์ เจษฏาวรางกูล 
212544การรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้ประกอบการส่งออกที่มีต่อโครงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และสินค้าไทย / ฤทธิ์ธี อ่วมธรรม.ฤทธิ์ธี อ่วมธรรม 
222546การศึกษาพฤติกรรมการดื่มกาแฟและพฤติกรรมการดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟของคนในเขตจังหวัดสระแก้ว / เกษมสันต์ ศรีโสภา.เกษมสันต์ ศรีโสภา 
232548การศึกษา พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อและเลือกใช้พีดีเอ / ธงชัย วงศ์ขุมทรัพย์.ธงชัย วงศ์ขุมทรัพย์ 
242546ปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า โซลูน่า วีออส / ฉัตรทิพย์ วนาภรณ์.ฉัตรทิพย์ วนาภรณ์ 
252548การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร / ชาญวิทย์ ตระกูลวรสิน.ชาญวิทย์ ตระกูลวรสิน 
262545การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อแป้งฝุ่นโรยตัวประเภทแป้งเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ศิริวรรณ แซ่โล้ว.ศิริวรรณ แซ่โล้ว 
272546พฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญของผู้บริโภค ในเขตห้วยขวาง / ปาริชาต อรุณวราภรณ์.ปาริชาต อรุณวราภรณ์ 
282544การศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าและปัจจัยที่ลูกค้าใช้ประกอบการพิจารณาเช่าลิฟท์กระเช้าส่วนบุคคลจาก บริษัท หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จํากัด / อธิษฐาน จินตนาวิวัฒน์.อธิษฐาน จินตนาวิวัฒน์ 
292546การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ความเชื่อใจ เเละความผูกพันของลูกค้าที่มีระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันที่มาใช้บริการในศูนย์สุขภาพ (Health Club) / วณิช การุณยวนิช.วณิช การุณยวนิช 
302545วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาสินค้าสําหรับเด็กในนิตยสารสําหรับแม่และเด็ก ระหว่างปี พ.ศ.2521 - พ.ศ.2541 = An evolution of advertising language in childern products in magazines for morthers and childern during 1978 - 1998 / อัจฉรา สิงคกุลเดชะ.อัจฉรา สิงคกุลเดชะ 
312542การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมนึก ทศพลพิศาล 
322536ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยศิริพงษ์ เดิมเดชาติพงศ์ 
332551SAP กับกระบวนการ Logistics กรณีศึกษา บริษัท บี-โมบาย จํากัด [ซีดี-รอม] / พรหมธิดา อังกุลดี.พรหมธิดา อังกุลดี 
342545การประกอบธุรกิจค้าของเก่าในจังหวัดสมุทรสาคร / สมบูรณ์ โสภณเกียรติกุล.สมบูรณ์ โสภณเกียรติกุล 
352547เพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมระหว่างปี พ.ศ. 2544-2545 : การศึกษาเนื้อหา ภาษา และภาพสะท้อนสังคม = The Research on famous Thai Folk songs during 2001-2002 : a study of contents, languages and social appearances / รัฐวรรณ จุฑาพานิช.รัฐวรรณ จุฑาพานิช 
362547ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย = The Factors impacting an expected rate of return on investment of Thai corporate bond / กรกฎ กัลยาณคุปต์.กรกฎ กัลยาณคุปต์ 
372544ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ชูสิทธิ์ สิทธิธีรรัตน์.ชูสิทธิ์ สิทธิธีรรัตน์ 
382547การวิเคราะห์โครงสร้างการแข่งขันอุตสาหกรรมปลากะตักทอดกรอบ = The Industrial structure analysis of anchovy business / สุรัสวดี ทองเชื่อม.สุรัสวดี ทองเชื่อม 
392544การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทลีสซิ่งญี่ปุ่นที่ดําเนินงานในประเทศไทยกับอุตสาหกรรมลีสซิ่ง / พลณรงค์ เตชะมงคลาภิวัฒน์.พลณรงค์ เตชะมงคลาภิวัฒน์ 
402544ปัจจัยและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย : ศึกษาเฉพาะกรณีประกันอัคคีภัย / วชิราภรณ์ อ่อนละมัย.วชิราภรณ์ อ่อนละมัย
412546การศึกษาความพึงพอใจในบรรยากาศการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัทวาไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) / ธีรารัตน์ ยรรยงธนภา.ธีรารัตน์ ยรรยงธนภา 
422546การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จังหวัดจันทบุรี / สุอังคะนา อังคะหิรัญ.สุอังคะนา อังคะหิรัญ 
432544การศึกษาความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหมของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา / อัญชลี พันธ์ประเสริฐ.อัญชลี พันธ์ประเสริฐ 
442547การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษชําระแบบม้วนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / อรการ รักตะสิริ.อรการ รักตะสิริ 
452546การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของราคาหุ้นสามัญในอุตสาหกรรมการเกษตร กรณีศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) / ธนศักดิ์ เงินศิริรัตน์.ธนศักดิ์ เงินศิริรัตน์ 
462545พฤติกรรมการซื้อสินค้าและปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต้องการให้ร้านโชว์ห่วยปรับปรุง / ชนัญญา วรัญญานุวัฒน์.ชนัญญา วรัญญานุวัฒน์ 
472544ความคิดเห็นและปัจจัยด้านการตลาดที่ใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อปลาแช่แข็ง ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร / นิจพร แสงสุขเอี่ยม.นิจพร แสงสุขเอี่ยม 
482544การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ / ปิยะมาศ พ่วงพงษ์.ปิยะมาศ พ่วงพงษ์ 
492548การศึกษาพฤติกรรมการดื่มและปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการดื่มแอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่มของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน / นัทนิชา หาสุนทรี.นัทนิชา หาสุนทรี 
502544การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย / นิภาภรณ์ จิวิริยะวัฒน์.นิภาภรณ์ จิวิริยะวัฒน์ 
Results 1-50 of 1433 (Search time: 0.11 seconds).