Search:

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 1433 (Search time: 0.015 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12546การวัดคุณค่าตราสินค้าของสถานีบริการน้ํามัน / กฤษยา ภู่มงคลสุริยา.กฤษยา ภู่มงคลสุริยา 
22544การศึกษาพฤติกรรมการซื้อไวน์ของผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / จงจินต์ รัตนอังกูร.จงจินต์ รัตนอังกูร 
32545การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพลังงานไฟฟ้าน้ําเนิน (นามสมมุติ) / คําหล้า หลวงดารา.คําหล้า หลวงดารา 
42548การศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และปัจจัยการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร / เจษฎา นิลพิบูลย์.เจษฎา นิลพิบูลย์ 
52544ความคิดเห็นต่อการโทรศัพท์ร่วมทายผลการแข่งขัน การถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลทางโทรทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / กอบชัย ทรงสกุล.กอบชัย ทรงสกุล 
62543การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกร้านอาหารญี่ปุ่น / เอนกบูลย์ กาญจนะโภคิน.เอนกบูลย์ กาญจนะโภคิน 
72548การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ที่มีต่อภาพลักษณ์ของน้ํามันแก๊สโซฮอล์ / กมลวรรณ อิ่มพงษ์.กมลวรรณ อิ่มพงษ์ 
82546ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในจังหวัดจันทบุรีที่มีต่อร้านค้าปลีกต่างชาติ / พิสูจน์ ทวาเรศ.พิสูจน์ ทวาเรศ 
92547ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทเอกชนในย่านถนนสีลมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด / ฉัตรหทัย โกมารกุล ณ นคร.ฉัตรหทัย โกมารกุล ณ นคร 
102544การรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้ประกอบการส่งออกที่มีต่อโครงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และสินค้าไทย / ฤทธิ์ธี อ่วมธรรม.ฤทธิ์ธี อ่วมธรรม 
112548การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะและปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ / ชนินทร์ สีหะโชติ.ชนินทร์ สีหะโชติ 
122546การศึกษาพฤติกรรมการดื่มกาแฟและพฤติกรรมการดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟของคนในเขตจังหวัดสระแก้ว / เกษมสันต์ ศรีโสภา.เกษมสันต์ ศรีโสภา 
132545การศึกษาความคิดเห็นพนักงานขับรถของบริษัท ลินฟ้อกซ์ โลจิสติกส์ ประเทศไทย จํากัด ที่มีต่อสภาพการทํางาน / เดชา ตุลาธาร.เดชา ตุลาธาร 
142544การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส / ณัฐพร แทนสวัสดิ์.ณัฐพร แทนสวัสดิ์ 
152544การศึกษาปัจจัยที่ผู้ใช้รถยนต์ใช้ประกอบการพิจารณาเลือกใช้สถานีบริการน้ํามัน / จิรายุ ศรีจันจรา.จิรายุ ศรีจันจรา 
162543การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว / สุกัญญา สารพล.สุกัญญา สารพล 
172545การศึกษาปัจจัยที่นักลงทุนชาวไทยใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว / จันทร์สมร วงไชย.จันทร์สมร วงไชย 
182545การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องดื่มชาสมุนไพร / ศิริลักษณ์ วิกยานนท์.ศิริลักษณ์ วิกยานนท์ 
192544การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อและดื่มเบียร์ตรา SUPER LION / ปิยวัฒน์ ว่องไว.ปิยวัฒน์ ว่องไว 
202548การศึกษาพฤติกรรมการใช้ และปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์พกพา Notebook / สถิตย์ ตาบเพ็ชร์.สถิตย์ ตาบเพ็ชร์ 
212548การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการพบลูกค้าสินเชื่อกับความสามารถในการทํากําไร ของ ธนาคารออมสินสาขา ABC / กัญญา ขันจอก.กัญญา ขันจอก 
222546พฤติกรรมการใช้สินเชื่อและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้สินเชื่อธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ / สุธิรัตน์ นาคนคร.สุธิรัตน์ นาคนคร 
232546ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้โทรศัพท์พื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี / วิชัย ศีลรักษ์.วิชัย ศีลรักษ์ 
242544ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร / ณัฏฐิกานต์ รุ่งฟ้ารังรอง.ณัฏฐิกานต์ รุ่งฟ้ารังรอง 
252548การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อครีม หรือโลชั่นกันแดดของสตรี / รุ่งทิวา กัลยาบาล.รุ่งทิวา กัลยาบาล 
262546การศึกษาคุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา / รัชนีวรรณ ปานบุตร.รัชนีวรรณ ปานบุตร 
272548การเปรียบเทียบมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ / นครินทร์ พรายมี.นครินทร์ พรายมี 
282546การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทย / จินตนา เจียรนัยรุ่งโรจน์.จินตนา เจียรนัยรุ่งโรจน์ 
292550การศึกษาปัญหาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิต Speedy cash &speedy loan กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย [ซีดี-รอม] / นพร จวนงาม.นพร จวนงาม 
302544การศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ชิดชนนี โพธิ์สุวัฒนากุล.ชิดชนนี โพธิ์สุวัฒนากุล 
312548การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง ในเขตกรุงเทพมหานคร / บุศรา คําหาญ.บุศรา คําหาญ 
322543การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / จิราภรณ์ ช่วยรอดหมด.จิราภรณ์ ช่วยรอดหมด 
332546การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับบทบาทของโฆษณาที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า / นพวรรณ วัณโณ.นพวรรณ วัณโณ 
342546ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อพนักงานขาย ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัชดาภิเษก / ธรรมชาติ มงคลสินธุ์.ธรรมชาติ มงคลสินธุ์ 
352544การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2543 / อนินทยา ชัยสันทนะ.อนินทยา ชัยสันทนะ 
362548การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ D.S.Group Service Co.,Ltd. / เดชา เกียรติศักดิ์.เดชา เกียรติศักดิ์ 
372546การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์พื้นฐานแสดงเลขหมายของ ทศท (TOT CALLER ID) และปัจจัยทางการตลาดที่ผลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์พื้นฐานแสดงเลขหมาย (TOT CALLER ID) / วรวรรณ นันทะสี.วรวรรณ นันทะสี 
382546การศึกษาความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าของร้านแฟมิลี่มาร์ทในเขตจังหวัดสมุทรปราการ / ทองหยอด อรุณนวล.ทองหยอด อรุณนวล 
392544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่เลือกซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) / สุนิดา สุโขบล.สุนิดา สุโขบล 
402546การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บังคับบัญชาระดับต้น (หัวหน้าทีม) กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ / สิทธิชัย อินทร์โสม.สิทธิชัย อินทร์โสม 
412546การศึกษาพฤติกรรมการดื่มและปัจจัยการตลาดที่คนวัยทํางานใช้ประกอบการพิจารณาในการดื่มน้ําชาเขียวสําเร็จรูป / เฉลิมพล วงศ์จรรยา.เฉลิมพล วงศ์จรรยา 
422548การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร / ชาญวิทย์ ตระกูลวรสิน.ชาญวิทย์ ตระกูลวรสิน 
432546ปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า โซลูน่า วีออส / ฉัตรทิพย์ วนาภรณ์.ฉัตรทิพย์ วนาภรณ์ 
442545การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อแป้งฝุ่นโรยตัวประเภทแป้งเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ศิริวรรณ แซ่โล้ว.ศิริวรรณ แซ่โล้ว 
452544การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทนําเที่ยวของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร / ฤดีวรรณ วราภักดิ์.ฤดีวรรณ วราภักดิ์ 
462544การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการไปใช้บริการซูเปอร์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร / ขวัญฤทัย ฉายวัฒนะ.ขวัญฤทัย ฉายวัฒนะ 
472546พฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญของผู้บริโภค ในเขตห้วยขวาง / ปาริชาต อรุณวราภรณ์.ปาริชาต อรุณวราภรณ์ 
482548การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ปิยะดา โพธิหัง.ปิยะดา โพธิหัง 
492548การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : หลักทรัพย์กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ภารดี ภู่งาม.ภารดี ภู่งาม 
502548การศึกษาปัจจัยของผู้บริโภคที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ เลือกซื้อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร / กานต์สินี พูลพจน์.กานต์สินี พูลพจน์ 
Results 1-50 of 1433 (Search time: 0.015 seconds).