Search: BA: Conference Papers

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 199 (Search time: 0.779 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของร้าน The Pitchธราพงศ์ รัตนะวิศ ; สุพงษ์ วิบูลเศรษฐ์ 
22008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทพรทิภา งามทวีวุฒิ ; เสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 
32008การศึกษาการดำเนินธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของร้านขายศาลพระภูมิโดยการประยุกต์ ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประภาศรี จิตรอารี ; ผุสดี พลสารัมย์ 
42008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)สุพรรณิการ์ คงชูดี ; ธีธัช สุขสะอาด 
52007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท A& จำกัดอรรถพล พิสุทธิภัทร์ ; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
62008การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากการประกอบการธุรกิจ สกรู น็อต กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัดธานัท รังษีสิงห์พิพัฒน์ ; ชนินทร์ อยู่เพชร 
72006การศึกษาผลกระทบและปัญหาจากการประมูลงานแบบ e-Auction เพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรฐานิตย์ บุณยรัตน์พันธ์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
82008การวางแผนและนโยบายธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท เอ.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล คาร์โก้ จำกัดประคุณศรี วิเชียร; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
92008แผนธุรกิจข้าวเหนียวหมูปิ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเขมจารี จงพิพัฒน์ยิ่ง ; อภิญญา ปุ้ยพันธวงศ์ 
102008การศึกษากลยุทธ์เพื่อใช้ในการเติบโตของธุรกิจรถเช่า กรณีศึกษา บริษัท สตาร์ เอ็กซ์เพรส จำกัดจักรพันธ์ ชัยเจริญ ; จักรกรินทร์ ศรีมูล 
112008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของ บริษัท เกษตรไทยค้าปุ๋ย จำกัดเพียงจันทร์ เกตุศรีพงษ์ ; ไชยพศ แจ่มใส 
122008ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ครบวงจรในประเทศจีน มณฑลกว่างตง บริษัท กว่างโจวคาร์แคร์ เซอร์วิส (Guangzhou Car Care Service Company Ltd.)สุพัตรา จรูญพรภักดี ; ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม
132008การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินเชื่อ NH. Bankหัทยา นิธิชวาล ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
142008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ HP ของบริษัท MM จำกัดมณฑล มงคลเจริญโชค; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
152008แผนธุรกิจ บริษัททัวร์เชิงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีนศุภกิจ เชี่ยวนพรัตน์; รัชดา ธูปทอง 
162006An Evaluation of Service Attributes for Measuring American Tourists' Satisfactions : A Case Study of Pattaya CityGlubsri, Apiyuch ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
172006The Perceived Service Quality in Spas of Hotels and Resorts in Hua Hin : Case of the European TouristsBoonnak, Jirapa ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
182006The Comparison of Western Customer's Satisfaction between Original Thai Food in Thailand and Fusion Thai Food AbordTiatrakoon, Nonnapat ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
192008การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของบริษัท XYZ จำกัดสุทธิวัลย์ เพ็ญนารา; ผุสดี พลสารัมย์ 
202008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนของธุรกิจเสื้อผ้าชุดคลุมท้องภายใต้ยี่ห้อ "ABC"อัมพร บุญขันตินาถ; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
212008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา บริษัท เฟล๊กซี่แพลนด์ ดีไซน์ จำกัดประภาพร ขาวสอาด ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
222008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ บริษัท AAA เมนูเฟคเจอร์ จำกัดฐิตินันท์ ธรรมสวัสดิ์ 
232008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของร้านอาหารคีรี ธารา จังหวัดกาญจนบุรีสุวลัย สุขมา; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
242008การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าและกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจบริการอู่ซ่อมเรือประมงเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันพีรพงศ์ สกุลทองไพศาล; ผุสดี พลสารัมย์ 
252008การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรวามสามารถการแข่งขัน บริษัท จิระมอเตอร์ จำกัดวุฒิชัย พิทักษ์วรชัย ; สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง
262008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัท ผาสุก อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด จำกัดอุเทน ชูสกุล ; ไชยพศ แจ่มใส 
272008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในการส่งออกสับปะรดกระป๋อง กรณีศึกษา บริษัท ไทยฟูดส์ จำกัดกชกร สุนทรเสรีกุล ; เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม 
282008การศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัดภัณฑิรา แสงวงศ์ ; เสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 
292008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายกรณีศึกษาบริษัท ยาสัตว์ จำกัดสินธร สุดงาม 
302008การกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มกำไรของ นิติบุคคลอาคารชุดลาซาลพาร์ค อาคาร Aกิรณา เปล่งศรีเกิด ; อัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ 
312008การศึกษาปัญหาและการจัดการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของบริษัท M จำกัดเอกพล ชูจิตต์บุตร ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
322007กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายรถยนต์กระบะในจังหวัดจันทบุรีของบริษัท มาสด้า มหาราช จำกัดสุเมธ ตรัยศิริเจริญ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
332006การศึกษาผลกระทบและปัญหาจากการประมูลงานแบบ e-Auction เพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรฐานิตย์ บุณยรัตน์พันธ์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
342008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ กรณีศึกษา บริษัท MMP จำกัดสุธรรม ชัชวาลย์สายสินธ์ ; อริสรา เสยานนท์ 
352008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มกำไรของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เจการบัญชีนันทวรรณ อติโรจนสกุล ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
362008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานงานและเพิ่มยอดผู้ถือบัตรเครดิตของแผนก RBS VISA CARDสถาพร ช่างพานิช ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
372008แผนธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ ปูนิ่มแช่แข็ง สู่ตลาดประเทศจีน (มณฑลกวางตุ้ง)สาโรจน์ ทรัพย์เจริญกุล ; อภิญญา ปุ้ยพันธวงศ์ 
382008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท AP จำกัดสุภาวดี เอี่ยมประสงค์ ; สิริพันธ์ ดีศีลธรรม 
392008การกำหนดกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งเพื่อส่งออก กรณีศึกษาของบริษัท ซีฟู้ด จำกัดอัจฉริยา ยอดเพ็ชร์ ; สิริพันธ์ ดีศีลธรรม 
402007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันธุรกิจบ้านจัดสรร บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)สุรกิจ เมืองแก้ว ; อัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ 
412008ศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานผู้แทนจำหน่ายในโปรแกรมการสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ ของบริษัท ABC จำกัดอภิญญา ไอศวรรย์ศาลี ; อัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ 
422008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจรถจักรยานยนต์ออโตเมติกในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัดธนิต ลิขิตมณีชัย ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
432008การบริหารการส่งออกสินค้าผักและผลไม้สดวรุตตม์ พิพัฒนติกานันท์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
442007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหน่วยของ บริษัท AFKCชาญวิทย์ นันทจันทูล; ; ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
452006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการยอมรับตราสินค้า (แบรนด์) หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจสุทิษา สุภารัตน์ ; ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
462007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ตลาดของธุรกิจประกันชีวิตประเภทสามัญ กรณีศึกษา บริษัท XYZ ประกันชีวิตปิยฉัตร วงษ์พันธุ์ ; ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
472008การกำหนดกลยุทธ์ของร้านดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ ร้านตะวันฟลอร่ากาญจนา บุญเชิด ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
482007การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกรณีศึกษา การขยายธุรกิจของร้านปั้นแป้งนฤมล จิตภักดี; กัญช์ อินทรโกเศศ 
492007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำผลไม้ไทยสมอาจ อภิวันทนกุล ; กัญช์ อินทรโกเศศ 
502006การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัดโสภิดา เนตรวิจิตร ; กัญช์ อินทรโกเศศ 
Results 1-50 of 199 (Search time: 0.779 seconds).