Search:

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 60 (Search time: 1.026 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12007กลยุทธ์การจัดการสินค้ากรณีศึกษา บริษัท เฟอร์นิเจอร์ไทย จำกัดสมวรรณ วีระวนิชย์พัฒนา ; อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ 
22006ความอยู่รอดและการเจริญเติบโตของบริษัท พี แอนด์ เจ จำกัดนุจรินทร์ เหล่ามงคลนิมิต ; ชัชรัช ศิริทองถาวร 
32008การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน บริษัท ครัวไทย จำกัดพรทิพย์ ธเนสบรรลือ ; ชัชรัช ศิริทองถาวร 
42008การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)ชัยวัฒน์ คนึงเหตุ ; เยาวลักษณ์ ไพฑูรย์ 
52008การพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาวิสหกิจชุมชน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ธีรยา เหล่าบุศณ์อนันต์ ; ฐิติพร สงวนพันธุ์ 
62007Quality of Earnings and Operating Efficiency of Thai Commercial Banksอรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ 
72006กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จันทรรัตน์ ศรีสง่า ; สุริยุ เมืองขุนรอง 
82006กลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรของบริษัทซีเอ็น ชิปปิ้ง จำกัดนวพรรษ แย้มเพริศศรี ; ชนะพันธุ์ จันทรารมย์ 
92006กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของ บริษัท ถนนไทย จำกัดพัฒนี ธรรมนูญรักษ์ ; ปิยบุตร วิภาตะศิลปิน 
102007กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บหนี้ของบริษัทผลิตภัณฑ์โกลบอลเพน(ประเทศไทย) จำกัดอโนชา แก้วเลิศดิลก ; นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ 
112007กลยุทธ์การขยายตัวของธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานต์ กรณีการศึกษา บริษัท เอกดำรง เทรดดิ้ง จำกัดศุจิมบัส บำรุงรักษ์ ; ร่มโพธิ์ อุดล 
122006ศึกษาความเป็นไปได้ของการควบรวมกิจการ กรณีศึกษาบริษัท ต จำกัดศิรินุช กิจวรพัฒน์ ; ปิยาพร รัฐพร 
132006การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัท ประกันชีวิตรุ่งเรือง จำกัดภัทรภร ฉิมครบุรี ; สุรีย์พร เศรษฐจินดา 
142007การเพิ่มประสิทธิภาพโดยลดระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งอำนาจอนุมัติสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ ของธนาคารสยาม จำกัด (มหาชน)อัมพร เรืองฤทธิ์ ; เพ็ญศรี นวมงคลวัฒนา 
152006การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานปฏิบัติการที่บริษัท ทัก จำกัดฐิติรัตน์ ติยะวิวัฒน์ ; อังสนา ศรีประเสริฐ 
162007การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ไทย จำกัด (มหาชน)วราวุฒิ อยู่เกตุ ; นิยะดา ชุณหวงศ์ 
172007กลยุทธ์ในการบริหารลูกหนี้ของบริษัท บี.อาร์.เอส จำกัดปาริชาติ ศรีจันทร์ ; เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
182007กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของทีมกำกับดูแล สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2ศศิวิมล เหลี่ยววงศ์ภูธร ; เยาวลักษณ์ ไพฑูรย์
192007การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ ก.วิชัย ตันติชนะกุล ; สุวิมล กิตติสุวรรณ์ 
202007กลยุทธ์การขยายธุรกิจอุตสาหกรรมปลาทูน่าสำเร็จรูปของบริษัท ซี เอฟ ฟู้ดส์ จำกัดสุวรรณี งามเมือง ; วนิดา สมส่งกุล 
212007การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการใช้ข้อมูลระบบ เครื่อข่าย INTRANET ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1วรวิทย์ สาธิตสวรรค์ ; สมใจ จันทร์เต็ม
222007กลยุทธ์การเพิ่มกำไรยั่งยืน : กรณีศึกษาบริษัท อัญมณีคู่บารมี จำกัดอรุณีย์ ใจขุน ; ลินดา พัฒนวิทยากุล
232007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ของบริษัท เจริญประกันภัย จำกัดวิชัย เสถียรุจิกานนท์; เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
242008การกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัท บุรินทร์ จำกัดดาราภรณ์ เรืองโชติวิทย์ ; สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล 
252008วิเคราะห์และออกแบบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธุรกิจกลุ่มปิโตรเคมี กรณีศึกษา บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัดอรุณวรรณ สิทธิวัง; สุนีย์ ตฤณขจี
262008กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร กรณีศึกษา สำนักงานสรรพากรภาค 1อัจฉรา นิยมพานิชพัฒนา; สุวิมล กิตติสุวรรณ์ 
272007การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับธุรกิจค้าส่งอาหาร กรณีศึกษาบริษัท ขนมจีบซาลาเปา จำกัดศิริวิชญ์ สถาพร ; สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล 
282006กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของบริษัท เอส.บี ฟู้ด จำกัดบุญมา ชินวรรณบุตร ; วราภรณ์ บูรณนธุ์วิวัฒน์ 
292006กลยุทธ์การเพิ่มกำไรของบริษัท น้ำมันพืชวิวัฒน์ จำกัดอัจฉราวรรณ สอนไทย ; สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล 
302006การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาองค์กรของบริษัท เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัดรุ่งฤดี ฟักบำรุง ; อรัญญา ภาณุศานต์ 
312006การบริหารงานยุคใหม่สำหรับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2นิภาพรรณ ชุมพล ; สุนีย์ คล่องการพานิช
322006กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ก่อสร้างดวงนภา ปรีชาชนะชัย ; วนิดา สมส่งกุล 
332007กลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรกรณีศึกษาของ บริษัท OSP ประกันภัย จำกัดอัมพาพร เลิศเบญจกรณ์ ; กิติมา อัครนุพงศ์ 
342007กลยุทธ์เพิ่มผลการดำเนินงานกรณีศึกษา บริษัทเจ. เฟรท จำกัดจุฑามาศ เสาร์สิงห์ ; รุ่งทิพย์ อักษรสาร 
352005Net Income Per Head of Students between the Students in the Field of Pure Science and the Field of Social ScienceEagpaopunt, Tanaporn 
362011Ontology-driven Accounting Information SystemsYammeesri, Jira 
372008กลยุทธ์ความอยู่รอดของธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PPPกิติกร เลี้ยงหิรสิทธิ์ ; อรพิน เหล่าประเสริฐ 
382008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับการให้บริการลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาหลักสี่ศุภชานันท์ ขุนแก้ว ; ใจนุช ประยูรชาติ 
392008กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท พัฒนะประกันภัย จำกัด (มหาขน)วรนุช งามสัตยวณิช ; กฤติยา ดาบเพชร 
402008การศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ และพัฒนาตำแหน่งการแข่งขันใหม่ กรณีศึกษา บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)ไพรัตน์ หวนมณีวัฒน์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
412008กลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของบริษัท ทีทีพี โปรดักส์ จำกัดศิริพร กิจพนาพร; รุ่งนภา ฉัตรฐิติ
422008การพัฒนากลยุทธ์การบริหารของสำนักงานสอบบัญชี เอส เอส เอส เซอร์วิสวิศิษฎ์ เฉลิมกุล ; อรัญญา ภาณุศานต์
432008กลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)เสาวณีย์ วงศ์เลิศวิทย์; สวนีย์ มานิตย์ธนินท์
442008การวางแผนการเชื่อมโยงระบบการใช้ทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning)กรณีศึกษา บริษัท พระประแดงเซฟสตีล จำกัดสุมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์ ; สุนีย์ ตฤณขจี
452008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรของ บริษัท เอ จำกัดวาสนา ธชทรงธรรม; รุ่งทิพย์ อักษรสาร 
462007การพัฒนากระบวนการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรีปรีดี เกตุพันธ์ ; สุนีย์ คล่องการพานิช
472007กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอโศกมณฑา รักษ์พิทยานนท์; สุวิมล กิตติสุวรรณ์ 
482014The Relationship between Intellectual Capital, Firms’ Market Value, and Financial Performance: Empirical Evidence from Asian CountriesNimtrakoon, Sirinuch 
492011An Investigation of Accounting Information Quality: A Comparative Study ofListed Companies on the Stock Exchange of Thailand and ChinaAcaranupong, Kittima 
502008การศึกษาปัญหาและแนวทางเพื่อกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ กรณีศึกษา บริษัท เออาร์ เรสซิเด้นส์ จำกัดอิทธิโชติ แสงศรี; ปิยบุตร วิภาตะศิลปิน 
Results 1-50 of 60 (Search time: 1.026 seconds).