Results 1-50 of 60 (Search time: 0.601 seconds).
 |  Relevance
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัท บุรินทร์ จำกัดดาราภรณ์ เรืองโชติวิทย์ ; สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล 
22007กลยุทธ์การขยายธุรกิจอุตสาหกรรมปลาทูน่าสำเร็จรูปของบริษัท ซี เอฟ ฟู้ดส์ จำกัดสุวรรณี งามเมือง ; วนิดา สมส่งกุล 
32007การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ไทย จำกัด (มหาชน)วราวุฒิ อยู่เกตุ ; นิยะดา ชุณหวงศ์ 
42007กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของทีมกำกับดูแล สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2ศศิวิมล เหลี่ยววงศ์ภูธร ; เยาวลักษณ์ ไพฑูรย์ 
52007กลยุทธ์การเพิ่มกำไรยั่งยืน : กรณีศึกษาบริษัท อัญมณีคู่บารมี จำกัดอรุณีย์ ใจขุน ; ลินดา พัฒนวิทยากุล 
62007กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบริษัท C-SA Can จำกัดอังคณา เซ่งประเสริฐ ; กฤติยา ดาบเพชร 
72007การพัฒนาระบบการควบคุมด้านการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีศิริพร ห้วยแก้ว ; กฤติยา ดาบเพชร 
82007การพัฒนากระบวนการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรีปรีดี เกตุพันธ์ ; สุนีย์ คล่องการพานิช 
92006การบริหารงานยุคใหม่สำหรับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2นิภาพรรณ ชุมพล ; สุนีย์ คล่องการพานิช 
102008กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบบัญชีด้านการตรวจรับและการตรวจจ่ายของบริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัดอรณิช วาณิชย์ศรีรัตนา ; อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ 
112006Factors Affecting Decision-Making in Pursuing the Master of Business Administration Degree in Accounting at University of the Thai Chamber of CommerceSupornrungcharoen, Janjao ; Yuttasukprasert, Noppadon 
122007Quality of Earnings and Operating Efficiency of Thai Commercial BanksSritarapipat, Onruedee 
132010A Study on Accounting System and Internal Control of Private Hospitals Business with over of 100 Beds in Bangkok AreaSupornrungcharoen, Janjao 
142011Ontology-driven Accounting Information SystemsYammeesri, Jira 
152011An Investigation of Accounting Information Quality: A Comparative Study ofListed Companies on the Stock Exchange of Thailand and ChinaAcaranupong, Kittima 
162014The Relationship between Intellectual Capital, Firms’ Market Value, and Financial Performance: Empirical Evidence from Asian CountriesNimtrakoon, Sirinuch 
172008วิเคราะห์และออกแบบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธุรกิจกลุ่มปิโตรเคมี กรณีศึกษา บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัดอรุณวรรณ สิทธิวัง ; สุนีย์ ตฤณขจี 
182008กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร กรณีศึกษา สำนักงานสรรพากรภาค 1อัจฉรา นิยมพานิชพัฒนา ; สุวิมล กิตติสุวรรณ์ 
192005Net Income Per Head of Students between the Students in the Field of Pure Science and the Field of Social ScienceEagpaopunt, Tanaporn 
202007กลยุทธ์เพิ่มผลการดำเนินงานกรณีศึกษา บริษัทเจ. เฟรท จำกัดจุฑามาศ เสาร์สิงห์ ; รุ่งทิพย์ อักษรสาร 
212006การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัท ประกันชีวิตรุ่งเรือง จำกัดภัทรภร ฉิมครบุรี ; สุรีย์พร เศรษฐจินดา 
222006ศึกษาความเป็นไปได้ของการควบรวมกิจการ กรณีศึกษาบริษัท ต จำกัดศิรินุช กิจวรพัฒน์ ; ปิยาพร รัฐพร 
232008การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน บริษัท ครัวไทย จำกัดพรทิพย์ ธเนสบรรลือ ; ชัชรัช ศิริทองถาวร 
242008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรของ บริษัท เอ จำกัดวาสนา ธชทรงธรรม ; รุ่งทิพย์ อักษรสาร 
252008กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท พัฒนะประกันภัย จำกัด (มหาขน)วรนุช งามสัตยวณิช ; กฤติยา ตาบเพชร 
262008การพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาวิสหกิจชุมชน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ธีรยา เหล่าบุศณ์อนันต์ ; ฐิติพร สงวนพันธุ์ 
272008กลยุทธ์ความอยู่รอดของธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PPPกิติกร เลี้ยงหิรสิทธิ์ ; อรพิน เหล่าประเสริฐ 
282008การพัฒนากลยุทธ์การบริหารของสำนักงานสอบบัญชี เอส เอส เอส เซอร์วิสวิศิษฎ์ เฉลิมกุล ; อรัญญา ภาณุศานต์ 
292008การศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ และพัฒนาตำแหน่งการแข่งขันใหม่ กรณีศึกษา บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)ไพรัตน์ หวนมณีวัฒน์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
302008การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)ชัยวัฒน์ คนึงเหตุ ; เยาวลักษณ์ ไพฑูรย์ 
312008การวางแผนการเชื่อมโยงระบบการใช้ทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning)กรณีศึกษา บริษัท พระประแดงเซฟสตีล จำกัดสุมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์ ; สุนีย์ ตฤณขจี 
322008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับการให้บริการลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาหลักสี่ศุภชานันท์ ขุนแก้ว ; ใจนุช ประยูรชาติ 
332008กลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของบริษัท ทีทีพี โปรดักส์ จำกัดศิริพร กิจพนาพร ; รุ่งนภา ฉัตรฐิติ 
342008การศึกษาปัญหาและแนวทางเพื่อกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ กรณีศึกษา บริษัท เออาร์ เรสซิเด้นส์ จำกัดอิทธิโชติ แสงศรี ; ปิยบุตร วิภาตะศิลปิน 
352008กลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)เสาวณีย์ วงศ์เลิศวิทย์ ; สวนีย์ มานิตย์ธนินท์ 
362007กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บหนี้ของบริษัทผลิตภัณฑ์โกลบอลเพน(ประเทศไทย) จำกัดอโนชา แก้วเลิศดิลก ; นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ 
372007กลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรกรณีศึกษาของ บริษัท OSP ประกันภัย จำกัดอัมพาพร เลิศเบญจกรณ์ ; กิติมา อัครนุพงศ์ 
382006การก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชียุคใหม่ : สำนักงานแอคเคาท์ติ้ง &คอนซัลแทนส์วรรณา ศิริอุบลวัฒนา ; กฤติยา ดาบเพชร 
392006กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของ บริษัท ถนนไทย จำกัดพัฒนี ธรรมนูญรักษ์ ; ปิยบุตร วิภาตะศิลปิน 
402006การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานปฏิบัติการที่บริษัท ทัก จำกัดฐิติรัตน์ ติยะวิวัฒน์ ; อังสนา ศรีประเสริฐ 
412006ความอยู่รอดและการเจริญเติบโตของบริษัท พี แอนด์ เจ จำกัดนุจรินทร์ เหล่ามงคลนิมิต ; ชัชรัช ศิริทองถาวร 
422007กลยุทธ์การขยายตัวของธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานต์ กรณีการศึกษา บริษัท เอกดำรง เทรดดิ้ง จำกัดศุจิมบัส บำรุงรักษ์ ; ร่มโพธิ์ อุดล 
432007การเพิ่มประสิทธิภาพโดยลดระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งอำนาจอนุมัติสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ ของธนาคารสยาม จำกัด (มหาชน)อัมพร เรืองฤทธิ์ ; เพ็ญศรี นวมงคลวัฒนา 
442007กลยุทธ์ในการบริหารลูกหนี้ของบริษัท บี.อาร์.เอส จำกัดปาริชาติ ศรีจันทร์ ; เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ 
452008กลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจำจังหวัดในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4สุกัญญา มงคลวรกิจชัย ; กฤติยา ดาบเพชร 
462007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ของบริษัท เจริญประกันภัย จำกัดวิชัย เสถียรุจิกานนท์ ; เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ 
472007กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ บริษัท ดีแอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดอารมณ์ ปานเนตร ; เดชา อินเด 
482006กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จันทรรัตน์ ศรีสง่า ; สุริยุ เมืองขุนรอง 
492006กลยุทธ์การเพิ่มกำไรของบริษัท น้ำมันพืชวิวัฒน์ จำกัดอัจฉราวรรณ สอนไทย ; สุกัญญา ต่ออภิชาติตระกูล 
502006การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาองค์กรของบริษัท เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัดรุ่งฤดี ฟักบำรุง ; อรัญญา ภาณุศานตร์ 
Results 1-50 of 60 (Search time: 0.601 seconds).