Search: RSO: Conference Papers

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 213 (Search time: 0.563 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Jun-2018ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานความงามและสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดจันทบุรีเบญจวรรณ สระวัง ; ชุติมาวดี ทองจีน 
28-Jun-2018ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี: กรณีศึกษาธุรกิจเสริมความงามวราภรณ์ แก้วคำหาญ 
38-Jun-2018กลยุทธ์การตลาดของร้านโซห่วยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อความอยู่รอด กรณีศึกษาร้านโชห่วย ในเขตอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองอวัสดา กิจสวน ; ประวิท ทองไชย ; กนก พานทอง ; จักรินทร์ ชินสุวรรณ 
48-Jun-2018ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลาอมรรัตน์ ทองน้ำแก้ว ; เจษฏา นกน้อย ; วาสนา สุวรรณวิจิต 
58-Jun-2018คุณค่าตราสินค้า การส่งเสริมการตลาด และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางณัฏฐชยากาญจน์ บินสุวรรณ์ ; ชุติมาวดี ทองจีน 
68-Jun-2018พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐมธีรพัฒน์ บุญญอารักษ์ 
78-Jun-2018ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคปรารถนา พะสิม ; วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ 
88-Jun-2018ปัจจัยด้านการดำเนินชีวิต ภาพลักษณ์ของที่อยู่อาศัย แรงจูงใจในการเลือกซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงนิติทัศน์ ลมุนพันธ์; ชุติมาวดี ทองจีน 
98-Jun-2018ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนราคาหลักทรัพย์กลุ่มโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณัฐพงศ์ จำนงค์พิศ ; ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 
108-Jun-2018การสื่อสารทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าณัฐภัสสร ชาลีกุล ; ชุติมาวดี ทองจีน 
118-Jun-2018การศึกษาการบริโภคอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมกระแสนิยมจิระวรรณ ไชยปรีชาวิทย์ 
128-Jun-2018ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่สกัดจากผลเมล่อนตฤณ อ่วมสอาด ; ชุติมาวดี ทองจีน 
138-Jun-2018การตัดสินใจทำศัลยกรรมบนใบหน้าของลูกค้าที่ใช้บริการสถาบันเสริมความงามทิวานันท์ โตนุ่ม 
14-Group Management of Kajood product center,Ban Bang Noi,Tha Samed subdistrict, Cha-uad district,Nakhon Si Thammarat provinceRaksachon, Payomporn ; Suksomphak, Vlaiporn ; Keawkong, Wanna ; Janprasit, Sunisa ; wongsuwan, Vilailuck 
152012Microtrade and the fair trade movementKhumon, P. 
168-Jun-2018กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าตลาดปราโมทย์ สิริพรหมภัทร 
178-Jun-2018ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ชัยวัฒน์ ม่วงทอง ; ชุติมาวดี ทองจีน 
188-Jun-2018แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายจิรพัฒน์ อุปถัมภ์ 
198-Jun-2018พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีบดินทร์ กล่อมวงศ์ 
208-Jun-2018The Impact of Risks in Supply Chain on Organizational Performances of Thai Rubber Wood Sawn Exporter to China MarketUmnat, Natakorn ; Hasachoo, Narat ; Pornwasin, Sirisawat 
218-Jun-2018ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของธุรกิจจัดหานักแสดง กรณีศึกษาบริษัท โมเดลลิ่ง จำกัดปิยรัตน์ ดอกกุหลาบ ; มุทิตา เกียรติถาวรชัย 
228-Jun-2018การส่งเสริมการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครพิมพ์ชนก กุลจรัสธนา; ชุติมาวดี ทองจีน 
238-Jun-2018How to deal with the Millennials in the workplace.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
248-Jun-2018ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการฝากเงินกับธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครสาวิตรี แสงสวัสดิ์ ; อัครนันท์ คิดสม 
258-Jun-2018จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีภาษีอากรกรรณิการ์ ผิวสะอาด ; ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ 
268-Jun-2018The evaluate of pineapple production by Data Envelopment Analysis (DEA): In Thasud Sub District, Muang, ChiangraiRungruang, Kittinun ; Nathapornpan, Uttama 
278-Jun-2018การพัฒนานวัตกรรมบริการของธุรกิจในยุคดิจิตัลพฤทธิ์ เทศจีบ 
288-Jun-2018ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิยะณัฐ ถุนพุทธดม ; ธารินี พงศ์สุพัฒน์ ; ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ; ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ ; มนตรี ช่วยชู ; สุรีย์ โบษกรนัฏ 
298-Jun-2018ผลกระทบของสมรรถนะการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานครรัตติยา วงศรีลา ; จิรพงษ์ จันทร์งาม 
308-Jun-2018บ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร : ทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอรรถพงษ์ 
318-Jun-2018การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครกมลวร เรืองแก้ว ; วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ 
328-Jun-2018การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธันย์ชนก บุญพรม 
338-Jun-2018ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลไม้แปรรูปเต็มสิริ ทองภิญโญชัย ; เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล 
348-Jun-2018ความเป็นดิจิทัลของสำนักงานบัญชีไทยปาริชาติ มณีมัย ; นีรชา แซ่ทึ่ง ; อภิชญา ช่วยสุด ; เบญจมาศ คมเกล้า ; ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ 
358-Jun-2018ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับของไทยไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์วงศ์ศักดิ์ พรหมแก้ว ; จิราภรณ์ ชาวงษ์ 
362009A study for reducing energy consumption in electronic white stick moduleณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร 
3724-Jun-2018การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2กองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
388-Jun-2018คุณลักษณะของนักบัญชีที่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพึงพอใจวันวิสา กลิ่นหอม ; พรเทพ รัตนตรัยภพ 
398-Jun-2018การตัดสินใจทำงานของข้าราชการพลเรือนหลังเกษียณอายุราชการสุภาพร ยั่งยืน ; ปริณภา จิตราภัณฑ์ 
408-Jun-2018ศึกษาแนวทางบูรณาการกลยุทธ์การบริหารกิจการสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 4.0นครินทร์ ชานะมัย 
418-Jun-2018อิทธิพลของการรับรู้เรื่องความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยนรเศรษฐ์ คำสี ; สมยศ วัฒนากมลชัย 
428-Jun-2018Determinants of the Utilization of Maternal Health Services in MyanmarM.T., San 
432011Standards compliance testing for unified modelling language toolsPanuchart Bunyakiati ; Finkelstein, A. 
442011Effective design of the construction supply chain: A case of small buildings in ThailandSataporn Amornsawadwatana 
452012Dissemination formats and major statistic data sets of the AEC countries: A surveyPanuchart Bunyakiati ; Voravittayathorn, Pajika 
462011Performance comparison of DTC of opencircuit fault PM BLAC motor based on modified voltage and current model flux estimatorsKasem Utaikaifa 
472013Reduction of power ripple in P& MPPT system using output feedbackKasem Utaikaifa 
482010Deriving traceability relationships of multiperspective software artifacts from ontology matchingNamfon Assawamekin ; Sunetnanta, T. ; Pluempitiwiriyawej, C. 
492009MUPRET: An ontologydriven traceability tool for multiperspective requirements artifactsNamfon Assawamekin ; Sunetnanta, T. ; Pluempitiwiriyawej, C. 
502011Torque ripple reduction in DTC of singlephaseopencircuit fault PM brushlessKasem Utaikaifa 
Results 1-50 of 213 (Search time: 0.563 seconds).