Results 1-50 of 365 (Search time: 0.684 seconds).
 |  Relevance
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12010Ablation plasma characteristics of flyer acceleration using a multipulsed ion beam irradiationButtapeng, C. ; Azuma, S. ; Harada, N. 
22010Numerical analysis of ablation plasma produced by pulsed ion beam for various solid targetsButtapeng, C. 
32015Media use of nursing students in ThailandKheokao, ๋J. ; Yingrengreung, S. ; Siriwanij, W. ; Krirkgulthorn, T. ; Panidchakult, K. 
48-Jun-2018กลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตปิยะพันธ์ บุญเนือง ; อภิรมย์ พรหมจรรยา 
58-Jun-2018การศึกษาวิธีการป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่นสรานนท์ อินทนนท์ ; พลินี เสริมสินสิริ 
62016Volatile components and sensory characteristics of Thai traditional fermented shrimp pastes during fermentation periodsKleekayai, T. ; Pinitklang, S. ; Laohakunjit, N. ; Suntornsuk, W. 
78-Jun-2018การศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร์ มาตรฐานการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ สินค้า Coconut Milk Drink ของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียกุลธิดา กอบการ 
88-Jun-2018เครือข่ายทางการสื่อสารในองค์การกับ ความผูกพันต่อองค์การ ความคิดสร้างสรรค์ และสมรรถนะของทีมงานมานา ปัจฉิมนันท์ 
98-Jun-2018ปัจจัยด้านสินเชื่อที่มีผลต่อการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)พีรญา ศรีประเสริฐ ; อัครนันท์ คิดสม 
102015Measuring Tourists’ Emotional Experiences: Further Validation of the Destination Emotion ScaleHosany, S. ; Prayag, G. ; Deesilatham, S. ; Cauševic, S. ; Odeh, K. 
118-Jun-2018Cost-effectiveness Analysis of Laparoscopic Cholecystectomy Compared with Open Cholecystectomy at a Private Hospital in MyanmarHeing, Pye Paing 
128-Jun-2018ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีแชร์ลูกโซ่พลิสสุภา พจนะลาวัณย์ 
138-Jun-2018การส่งมอบคุณค่าและการออกแบบประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการกฤติกา คุณูปการ ; เพชรอำไพ ตาระกา ; ธรรมนูญ วิศิษฏ์ศักดิ์ ; ภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล 
14Mar-2016Price or Quantity? A New Irrelevance Result for Mixed MarketsKesavayuth, Dusanee ; Zikos, Vasileios 
152015Influence of konjac/secondary gum blend and sweetener on konjac gelAkesowan, A. 
162016Social Networking Ontology Engineering Walkthrough: Practical Approach for NonExpert User LearningSiricharoen, W.V. 
172015Optimization of Textural Properties of Konjac Gels Formed with κCarrageenan or Xanthan and Xylitol as Ingredients in Jelly Drink ProcessingAkesowan, A. 
187-Jun-2016การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 1กองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ; กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
198-Jun-2018การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดคุณธรรม กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรีนิติพล ธาระรูป ; ณัฐวดี ลิ้มเลิศเจริญวนิช 
208-Jun-2018ข้อเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาไทย: เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและผู้ประกอบการณัฐสรณ์ เกตุประภากร 
212013The effect of CSR knowledge on customer liking, across culturesChomvilailuk, R. ; Butcher, K. 
222012Thailand's perspective on the role of the private sector in the process of regional integrationSuwannakarn, E. ; Wasawong, P. 
238-Jun-2018การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อลดโอกาสของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและการตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอู่ธนา สุระดะนัย 
248-Jun-2018ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างแบรนด์กิจการเพื่อสังคมกลุ่มอาหารออร์แกนิคสุภาวดี จรุงธรรมโชติ ; รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ 
252013Business process improvement in services: Case studies of financial institutions in ThailandBuavaraporn, N. ; Tannock, J. 
262013The framework of synchronizing material supply approaches with facility layout design for mixed model assembly lineDeechongkit, S. ; Srinon, R. 
278-Jun-2018การเปรียบเทียบความแกร่งของวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์กฤตพร ธิตะจารี ; จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง ; ธิดาพร ศุภภากร 
288-Jun-2018ที่มาและรูปแบบการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎรชยภัทร ประจวบมอญ 
292013Inequality, growth, and environmental quality tradeoffsin a model with human capital accumulationAloi, M. ; Tournemaine, F. 
302013Tamarind kernel powder, gum arabic and maltodextrin as a novel combination for encapsulating agents of phenolicantioxidantsMaisuthisakul, Pitchaon 
318-Jun-2018ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางจิตวิทยา และส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว: การสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้หลักการวิเคราะห์อภิมานมยุรี เสือคำราม ; โกวิท รุ่งเสรีรัช ; ณัฏฐชา อุบลนุช 
322013Status in a canonical macro model: Labour supply, growth and inequalityTsoukis, C. ; Tournemaine, F. 
332013Pedestrian network map generation approaches and recommendationKarimi, H.A. ; Kasemsuppakorn, P. 
348-Jun-2018วิธีการเปรียบเทียบพื้นที่ใต้โค้ง ROC สำหรับข้อมูลชุดเดียวกัน: กรณีศึกษาแบบจำลองคะแนนเครดิตเบญจพร เอี่ยมประโคน ; ณัตติฤดี เจริญรักษ์ 
358-Jun-2018การหาปริมาณกรดออกซาลิกในต้นอ่อนทานตะวันโดยใช้ คริสตัลไวโอเลตเป็นรีเอเจนต์พิมพ์ชนา ฮกทา ; ณัฏฐ์ฏาพร รัตนพงศ์ 
362013Effect of enzyme treatment on guava juice production using response surface methodologyAkesowan, Adisak ; Choonhahirun, Anchan 
372013Effect of demand patterns and ordering policy on the effectiveness of information sharing on a retail supply chainWatanarawee, Kasina ; Baramichai, Manisra 
38-Effects of school, family and alcohol marketing communication on alcohol use and intentions to drink among Thai students.Kheokao, ๋J. ; Kirkgulthorn, T. ; Yingrengreung, S. ; Singhprapai, P. 
392013On the special ideals in KKalgebrasAsawasamrit, S. ; Sudprasert, A. 
402013On cyclic decompositions of complete graphs into tripartite graphsBunge, R.C. ; Chantasartrassmee, A. ; ElZanati, S.I. ; Eynden, C.V. 
412012Group divisible designs with two associate classes and with two unequal groupsPabhapote, N. 
422012Syneresis and texture stability of hydrogel complexes containing konjac flour over multiple freezethaw cyclesAkesowan, Adisak 
432012Bootstrap confidence intervals for the process capability index under halflogistic distributionPanichkitkosolkul, Wararit ; Saothayanun, Luckhana 
442012Influence of polysaccharides and storage during processing on the properties of mango seed kernel extract(microencapsulation)Maisuthisakul, Pitchaon ; Gordon, M.H. 
458-Jun-2018Design and Implementation of Home Security and Automation Systems in Pervasive Computing EnvironmentInnet, S. ; Tanasetsiri, S. ; Phatanakarn, S. ; Kanlayawongsa, T. 
468-Jun-2018ความเป็นไปได้ของการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต: กรณีศึกษาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทางถนนธีรชัย เรืองพรวิสุทธิ์ 
472012A structure of KKalgebras and its propertiesAsawasamrit, S. ; Sudprasert, A. 
488-Jun-2018วิเคราะห์การใช้งานระบบการจัดการเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอารีรัตน์ มีเย็น ; เจษฎา แก้ววิทย์ ; คัดเค้า สันธนะสุข ; ประยง มหากิตติคุณ 
498-Jun-2018การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายของตัวแปรอิสระ ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่มปูเป้ สุดศิลา ; อำไพ ทองธีรภาพ ; บุญอ้อม โฉมที 
508-Jun-2018การเปรียบเทียบตัวแบบอนุกรมเวลาแบบผสมสำหรับการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีปัจจัยเชิงฤดูกาลอนุธิดา อนันต์ทรัพย์สุข ; นัท กุลวานิช 
Results 1-50 of 365 (Search time: 0.684 seconds).